warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

FONDS 2de pijler PC 130 labeur fbz – www.f2pl.be

Verklarende brochure “Vandaag bouwen aan morgen”
Transparantieverslag 2017

Beginselen van het beleggingsbeleid 2014

Documenten
G1 – aanvraag tot betaling van een aanvullend pensioen in geval van een wettelijk pensioen
G2 – aanvraag tot betaling van een aanvullend pensioen in geval van een vervroegd pensioen
G3 – aanvraag tot betaling van een aanvullend pensioen in geval van een voltijds brupensioen
G4 – aangifte overlijden
G5 – aanduiding begunstigde bij overlijden
G6 – vertrekbrief
G7 – aanvraag tot individuele reserveoverdracht van het aanvullend pensioen – OUT
G8 – aanvraag tot individuele reserveoverdracht van het aanvullende pensioen – IN
Pensioenfiche


F2PL – FONDS 2de pijler PC 130 labeur fbz – www.f2pl.be

EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE GRAFISCHE SECTOR (PARITAIR COMITE 130)

Met ingang van 1 juli 2010 wordt voor de arbeiders uit de grafische sector die binnen het toepassingsgebied (cfr. website) van het Paritair Comité 130 vallen een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd.
Het beheer van uw aanvullend pensioen is in handen van AXA Belgium.

Het aanvullend pensioenstelsel van de grafische sector: kort en duidelijk uitgelegd

Wat is een aanvullend pensioen?

Dit is een extra pensioenkapitaal dat u, bovenop uw wettelijk pensioen, uitbetaald krijgt op het einde van uw actieve loopbaan (wettelijk pensioen, vervroegd pensioen of voltijds brugpensioen), maar ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar. Op uw verzoek kan het pensioenkapitaal worden omgezet in een levenslange aanvullende pensioenrente.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

U moet 12 maanden – al dan niet onderbroken - actief geweest zijn in de sector.

Wie financiert uw aanvullend pensioen?

U betaalt niets. Uw werkgever betaalt voor u elke 3 maand een vaste bijdrage die momenteel 34 euro (bruto) bedraagt bij een voltijdse tewerkstelling (cfr.CAO 1/7/2010). Bij een deeltijdse tewerkstelling wordt de bijdrage aangepast afhankelijk van uw tewerkstellingsgraad.

Opgelet:
u hebt ook recht op deze bijdragen voor de periode tussen 1 januari 2009 en 30 juni 2010. En dat voor de trimesters tijdens dewelke u minstens 1 dag actief bent geweest in de sector.

Van welke garantie geniet uw aanvullend pensioen?

De nettobijdragen (inclusief kosten en taksen) van uw werkgever brengen jaarlijks een rendement van minstens 3,30% op. En dat voor alle bijdragen gestort tot 30 juni 2013. Vanaf 1 juli 2013 bedraagt het jaarlijks rendement 2,25 %. Daar kan nog een winstdeelname bovenop komen

Hoeveel belasting betaalt u op uw aanvullend pensioen?

Het uiteindelijke aanvullend pensioenkapitaal wordt verminderd met:

 • een RIZIV-inhouding van 3,55%
 • een solidariteitsbijdrage van maximaal 2%
 • een personenbelasting van :
  • 16,5% (of 10% indien u werkzaam bent tot 65 jaar) in geval van wettelijk pensioen;

  • 16,5% in geval van vervroegd pensioen;

  • 20% indien u minstens 60 jaar bent, maar nog geen 61 jaar ; 18% indien u minstens 61 jaar bent, maar nog geen 62 jaar en 16,5% indien u minstens 62 jaar bent, in geval van voltijds brugpensioen; deze belasting is echter niet van toepassing op de winstdeelname

 • een gemeentebelasting van gemiddeld 7% (enkel op de personenbelasting bedoeld in het voorgaande punt).

Hoe wordt u op de hoogte gehouden?

Elk jaar ontvangt u een fiche met de stand van uw individuele rekening. U leest er welke bijdrage voor u betaald is en welk bedrag op uw pensioenrekening staat. Deze fiche geeft bovendien een schatting van uw persoonlijk pensioenkapitaal op uw 65ste. Zo blijft u op de hoogte van de evolutie van het spaarpotje dat uw werkgever voor u persoonlijk bijeen spaart.

Wat als u vóór uw pensionering overlijdt?

Uw erfgenamen of andere door u aangeduide begunstigden ontvangen het kapitaal dat op dat moment opgebouwd is (of de omgezette pensioenrente).

Hoe uw eigen aanvullend pensioen schatten?

Een berekening van het precieze bedrag dat u zult ontvangen is onmogelijk. Uw aanvullend pensioen evolueert immers afhankelijk van uw tewerkstellingsgraad, het gegarandeerde rendement en de eventuele winstdeelname.

De volgende tabel geeft u een idee van het kapitaal dat voor u zal worden bijeengespaard tegen uw pensioenleeftijd.

Ze gaat uit van een voltijdse loopbaan en een jaarlijkse brutobijdrage van 136 euro (4 trimesters X 34 euro) die tot 65 jaar onveranderd blijft. De nettobijdrage (inclusief kosten en taksen), bedraagt 118,04 euro (4 trimesters X 29,51 euro). Het jaarlijkse rendement wordt geschat op 3,30% als rentevoet en 1% als gemiddelde winstdeelname. Het nettokapitaal is het uiteindelijke bedrag na aftrek van de belastingen.

Leeftijd op 1 jan. 2010 Gegarandeerd brutokapitaal op 65
Winstdeelnamee
Brutokapitaal
Nettokapitaal
 20  12 085,32
 3 514,44
 15 599,87
 13 533,59
 25  9 727,36
 2 418,17
 12 145,53
 10 502,75
 30  7 722,72
 1 614,84
 9 337,65
 8 048,45
 35  6 018,47
 1 036,54
 7 055,02
 6 061,39
 40  4 569,59
 629,98  5 199,58
 4 452,93
 45  3 337,82
 353,50  3 691,32
 3 151,22
 50  2 290,62
 174,67  2 465,29
 2 098,01
 55  1 400,34
 68,33  1 468,68
 1 246,05
 60  643,46  15,08  658,54  557,05

Hoe schat u het nettokapitaal van uw aanvullend pensioen op 65 jaar?

 1. Zoek hierboven het nettokapitaal dat het best overeenstemt met uw leeftijd op 1 januari 2010.
 2. Indien u deeltijds werkt wordt de bijdrage, alsook het kapitaal op 65 jaar, evenredig aangepast.

Opgelet
Als u uw kapitaal tussen uw 60ste en uw 65ste opneemt, houd er rekening mee dat er minder gespaard is en dat de personenbelasting 16,5% bedraagt in plaats van 10%.

Voorbeeld 1

U bent 25 jaar op 1 januari 2010 en werkt voltijds:
uw nettokapitaal op 65 jaar bedraagt 10.502,75 euro. Indien u het nettokapitaal opvraagt op 60 jaar bedraagt dit 7.547,38 euro.

U bent 27 jaar op 1 januari 2010 en werkt voltijds:
uw nettokapitaal op 65 jaar ligt tussen 10.502,75 euro en 8.048,45 euro.

Voorbeeld 2

U bent 40 jaar op 1 januari 2010 en werkt voltijds:
uw nettokapitaal op 65 jaar bedraagt 4.452,93 euro. Indien u het nettokapitaal opvraagt op 60 jaar bedraagt dit 2.933,33 euro.

U heeft dezelfde leeftijd, maar u werkt halftijds:
uw nettokapitaal op 65 jaar bedraagt 2.284,80 euro (= de helft van 4.452,93 euro).

NB: deze voorbeelden gaan uit van de veronderstelling dat de bijdrage niet aangepast wordt in de toekomst.