warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

Leidraad bij het opstellen van een globaal preventieplan


Download: enkel beschikbaar na inloggen op deze website (enkel voor leden)


Wettelijke verplichting

Het is aan de werkgever om de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers op het werk te bevorderen (welzijnswet, art. 5.). Hij moet ervoor zorgen dat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers gewaarborgd blijft. Dat betekent niet dat hij een vrijgeleide krijgt.

Dynamisch risicobeheersingssysteem

De maatregelen, acties die de werkgever neemt, moeten kaderen in een beleid. Om de preventie-inspanningen efficiënt aan te wenden en om aan te sluiten bij de heersende managementsystemen in de bedrijven, werd een systeem uitgewerkt dat ondernemingen de nodige vrijheid geeft om zelf een beleid uit te werken, aangepast aan hun situatie, maar waarbij een aantal principes moeten gevolgd worden. Het zogenaamde dynamische risicobeheersingssysteem dat beantwoordt aan gekende managementprincipes houdt rekening met de aard van de bedrijfs¬activiteiten en de specifieke risico’s ervan. Het laat toe om preventie planmatig aan te pakken en te beheren. Op die manier kan het systeem maximaal geïntegreerd worden in het dagelijkse bedrijfsbeleid.

Het dynamisch risicobeheersingssysteem bestaat uit volgende principes:

  • de uitwerking van het beleid: doelstellingen en middelen om deze te realiseren;
  • de programmatie van het beleid: methodes, opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen;
  • de uitvoering van het beleid: verantwoordelijkheden van de betrokkenen;
  • de evaluatie van het beleid: evaluatiecriteria.

Globaal preventieplan

De schriftelijke neerslag van dit dynamisch risicobeheersingssysteem is een vijfjaarlijks globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan. Febelgra stelt aan haar leden een leidraad bij het opstellen van een globaal preventieplan ter beschikking die beantwoord aan de wettelijke principes.

Het globaal preventieplan wordt door de werkgever opgesteld, in overleg met de hiërarchische lijn, het comité PBW en de preventie- en beschermingsdiensten. Het is een vijfjarenplan waarin de te ontwikkelen en toe te passen preventieactiviteiten geprogrammeerd zijn. Jaarlijks moet er, gebaseerd op het globaal preventieplan, een actieplan opgesteld worden. Ook dit is omvat in de leidraad van Febelgra.

Nut van de leidraad van Febelgra

Bedrijven die niet beschikken over een interne preventieadviseur met de nodige competenties moeten de “hulp” inroepen van een externe dienst. Deze externe dienst heeft naast zijn expretise nog steeds heel veel van úw tijd of tijd van uw medewerkers nodig om het plan op te kunnen stellen.

De leidraad van Febelgra laat de Febelgra leden toe om zelf het plan op te stelen. De tijd hiervoor nodig zouden zij immers ook moeten besteden als zij het plan laat opstellen door een externe dienst. Deze leidraad laat toe om gestructureerd en in de juiste context te werken aan veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers. Om wettelijk te voldoen, moet het plan in eigen beheer opgesteld toch ter goedkeuring aan de externe dienst worden voorgelegd.