warning


Zoeken
 
in febelgra.be:
 
in onze leden:
Connect via LinkedIN

CAO van 20.09.2010 betreffende vorming en opleiding

(13/10/2010)

Deze cao wordt afgesloten ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en 2009-2010, meer bepaald de verhoging van de vormingsinspanningen op sectorniveau en de uitwerking van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst dd 2 juli 2009 betreffende de tewerkstelling en vorming voor de risicogroepen en bijkomende vormingsinspanninge.

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf en op de werknemers en werkneemsters, hierna "werknemers" genoemd, tewerkgesteld in deze ondernemingen, met uitsluiting van de werkgevers en/of werknemers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen, afgesloten op 18 oktober 2007 in het voornoemd paritair comité (Koninklijk Besluit van 01.07.2008.

Hoofdstuk II - Vaststelling jaarlijkse opleidingen

Art 2. Vanaf 2011 zullen de ondernemingen gebruik maken van het derde luik van het nieuwe model voor de sociale balans (cf bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst). Dit model bevat tabellen voor de registratie van opleidingsactiviteiten. Zowel beroepsopleidingen als opleidingen opgelegd door de Wet op het Welzijn komen hiervoor in aanmerking. De overgemaakte gegevens hebben betrekking op het vorige kalenderjaar.

Art. 3 – De tabel bestaat uit:

  • het totaal van de formele beroepsopleidinginitiatieven;
  • het totaal van de minder formele en informele voortgezette opleidingsinitiatieven;
  • het totaal van de initiële beroepsopleidinginitiatieven
  • bron en het totaal aan ontvangen vormingssubsidies.

    Voor elk totaal moet het aantal betrokken werknemers, het aantal opleidingsuren en de totale kostprijs voor de onderneming worden vermeld.

Art. 4 – De ingevulde tabellen worden jaarlijks overgemaakt aan Febelgra. Hiervoor zal een webapplicatie opgericht worden onder www.fogra.be. Of met de post, uiterlijk 1 april van het kalenderjaar volgend op het betrokken jaar.

Art. 5 – Het niet bezorgen van de tabellen door de onderneming wordt aanzien als een inbreuk op het bezorgen van sociale documenten en leidt tot verlies van sectorale subsidiemaatregelen, voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst “risicogroepen”.

Art. 6 – Febelgra maakt, op basis van de globale sectorgegevens, een jaarlijks rapport over aan de raad van bestuur van Fogra en legt dit neer bij het paritair comité 130, uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het betrokken jaar.

Hoofdstuk III - Slotbepalingen

Art. 7 – Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 20.09.2010 en is afgesloten voor onbepaalde duur.

Ze kan door één van de ondertekenende partijen opgezegd worden met een opzegtermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf en aan de andere ondertekenende organisaties.

Ze kan gedeeltelijk herzien worden bij gemeenschappelijk akkoord tussen de ondertekenende partijen. Bij gedeeltelijke herziening is geen opzegging vereist