NEWSFLASH 12/08/2020 - Tijdelijke werkloosheid Covid-19 vanaf 01 september 2020 - Overgangsmaatregel

Economisch-fiscaal

Beste Febelgra-lid,

In ons nieuwsbericht dd. 17.07.2020 kondigden wij reeds aan dat de huidige soepele vorm van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden een einde zou nemen per 31.08.2020. Inmiddels werd deze nieuwe maatregel gepubliceerd in het BS. Belangrijk hierbij is dat in bepaalde gevallen toch nog een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid mogelijk blijft tot 31.12.2020.

Hierna vindt u meer details ivm de nieuwe overgangsmaatregelen vanaf 01.09.2020.

  1. Uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen kunnen het versoepeld stelsel van tijdelijke werkloosheid Covid-19 blijven toepassen tot 31.12.2020.

U wordt beschouwd als een “uitzonderlijk hard getroffen onderneming” indien u tijdens het 2de kwartaal 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid (zowel economische werkloosheid als TW corona) heeft tov het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.

Formule voor de berekening van de 20% =                                                                      

totaal aantal dagen TW overmacht + economisch april, mei en juni   x 100

totaal aantal (arb. en bed.) aan de RSZ aangegeven dagen Q2/2020 (*)

(*) Belangrijk hierbij is dat een aantal dagen in de noemer niet moeten meegeteld worden. Dit zijn:

            - dagen langdurige ziekte (= ziekte langer dan 1 maand)

            - dagen verlof zonder wedde (toegestane afwezigheid)

            - vaderschapsverlof

            - zwangerschapsverlof              

De 20% dagen tijdelijke werkloosheid moet worden aangetoond op het niveau van de juridische entiteit (= ondernemingsnummer).

Procedure :

Indien uw onderneming aan deze voorwaarde voldoet, moet u een formulier C106A-CORONA-HGO indienen bij de RVA. Dit formulier vindt u in bijlage.

U moet het formulier C106A-CORONA-HGO via e-mail versturen naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau (RVA) bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is. Binnen de 2 weken na de verzending van dit formulier zal u een antwoord ontvangen van de RVA, die een controle uitvoert op de berekening van de 20%.

Indien u een positief antwoord ontvangt, kan u van 01.09.2020 tot 31.12.2020 verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Tip: een correcte berekening van de 20%-regel is dus zeer belangrijk. Hiervoor adviseren wij uw sociaal secretariaat te raadplegen, daar zij instaan voor uw RSZ-aangifte en dus over alle correcte gegevens beschikken.

Tot slot adviseren wij u het formulier C106A-CORONA-HGO zo snel mogelijk in te dienen, zodat u tegen 01.09.2020 op de hoogte bent van de beslissing van de RVA.

 

  1. Wat als uw onderneming niet onder toepassing valt van punt 1?

In dit geval gelden vanaf 01.09.2020 terug de gewone regels voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, zowel voor arbeiders als bedienden. Dit betekent dus dat terug elektronische aanvragen moeten gestuurd worden aan de RVA en dat de formulieren C3.2A aan de werknemers moeten afgeleverd worden en dat u deze moet inschrijven in het validatieboek.

1.1. Regeling arbeiders

Een spijtig maar belangrijk aandachtspunt is hier, dat wanneer uw arbeiders ressorteren onder het paritair comité 130.00, vanaf 01.09.2020 de gewone regels van de sectorale cao terug van toepassing worden.

Gelieve dus tijdig een elektronische melding werkloosheid om economische redenen te richten aan de RVA indien u oordeelt dat u dit nodig zal hebben vanaf 01.09.2020.

Contacteer ons zo nodig voor verdere toelichting of begeleiding.

1.2. Regeling bedienden

Hier liggen de zaken nog wat complexer :

  • Uw onderneming had reeds een cao of een ondernemingsplan voor de algemene regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden ?

Dan kan u hier verder gebruik van maken per 01.09.2020.

  • Uw onderneming wil voor het eerst gebruik maken van de regeling tijdelijke werkloosheid voor bedienden ?

Ofwel maakt u gebruik van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden. Dit kan tussen 01.09.2020 en 31.12.2020. Bijzondere voorwaarden zijn hier :

  • Het aantonen van een substantiële daling van de omzet of van de productie van minstens 10%.
  • De opmaak van een cao op ondernemingsvlak of een ondernemingsplan.
  • De bedienden die u tijdelijk werkloos stelt 2 vormingsdagen per maand aanbieden.

Ofwel kan u voor een langere periode gebruik maken van de algemene regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden.

Voor verder advies of begeleiding omtrent deze maatregelen, kan u steeds contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten

Marc Vandenbroucke - Algemeen directeur