NEWSFLASH 30/09/2019 - Hervorming vennootschapsrecht

Juridisch

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blijft, wat de alarmbelprocedure in een nv betreft, zo goed als ongewijzigd. In de bv (de vroegere bvba) verandert de alarmbelprocedure wel drastisch, voornamelijk ingevolge het wegvallen van het kapitaalbegrip.

Nieuwe criteria
Kapitaalbegrip verdwijnt
Ten gevolge van de hervorming van het vennootschapsrecht verdwijnt het kapitaal van een bv (besloten vennootschap). Voortaan vormt het ‘eigen vermogen’ de leidraad ter bescherming van de schuldeisers.
Voor hervorming vennootschapsrecht
Als het netto actief (het ‘boekhoudkundig eigen vermogen’) gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet het bestuursorgaan/zaakvoerder tot nog toe de alarmbelprocedure toepassen. De algemene vergadering moet dan bijeenkomen ten laatste twee maanden nadat het verlies vastgesteld is.
Na hervorming vennootschapsrecht
Aangezien het kapitaalbegrip in de bv verdwijnt, moest de alarmbelprocedure voor de bv herzien worden. Het nieuwe WVV voorziet nu twee criteria om te bepalen of de procedure moet toegepast worden. U moet een balanstest en een liquiditeitstest uitvoeren. Zodra een van beide criteria niet gerespecteerd wordt, moet u de alarmbelprocedure doorlopen.
Nettoactief (balanstest)
De nieuwe wet bepaalt voortaan: dat wanneer het netto actief negatief dreigt te worden of is geworden, het bestuursorgaan de algemene vergadering moet oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld. Deze vergadering dient te besluiten  over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Liquiditeitstest
De nieuwe wet bepaalt als tweede criterium dat het bestuursorgaan dezelfde maatregelen dient te treffen (zie hierboven) wanneer zij vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden aan haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Inwerkingtreding
Voor nieuwe bv’s opgericht na 1 mei 2019 is deze vernieuwde alarmbelprocedure in werking getreden op 1 mei 2019. Op bestaande bvba’s zijn deze bepalingen van toepassing vanaf 1 januari 2020. De termijn waarbinnen het bestuursorgaan de AV moet bijeenroepen en de sanctie op de overtreding ervan zijn ongewijzigd gebleven. Het niet-naleven van die procedure kan een criterium zijn bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van het bestuursorgaan in geval van faillissement.

Voor meer info: contacteer marc.vandenbroucke@febelgra.be