Veelgestelde vragen

COVID-19

A- OVERHEIDSMAATREGELEN MBT DE GRAFISCHE SECTOR

 1.  Mag ik als “niet-essentieel bedrijf” mijn activiteiten verderzetten?

Via een Ministerieel Besluit van 18/03/2020 maakt de overheid een onderscheid tussen “essentiële” en “niet-essentiële” sectoren.

Drukkerijen (op heden met uitzondering van de dag- en weekbladen, de toeleveranciers van de voedings-, agro en farmaceutische industrie: zie 2.) worden hierbij aanzien als “niet-essentieel”; evenals aanverwante bedrijvigheden die ressorteren onder paritaire comités zoals PC 100.00.

Ook als “niet-essentieel bedrijf” mag u gewoon verder werken, MAAR volgende 2 voorwaarden moeten voldaan zijn :

•             Verplicht thuiswerk voor werknemers met een functie waarvoor dit thuiswerk mogelijk is.

•             Op de werkplaats moet de richtlijn van “1,5 meter afstand” steeds worden gerespecteerd: ook bv tijdens lunchpauzes, voor leveringen aan klanten, woon-werkverkeer van de werknemers, enz…

Opmerking : deze toelating om de bedrijfsactiviteiten te mogen verder zetten,  betekent dus anderzijds geen garantie voor de toekomst want bv in Italië heeft men verplichte sluiting opgelegd aan de zgn. “niet-essentiële sectoren”. Wij blijven hier afhankelijk van de verdere evolutie van de corona-crisis.

 

2.  Ik lever drukwerk toepassingen voor de voedingsnijverheid of voor de agro en farmaceutische nijverheid. Ben ik dan ook een “niet-essentieel bedrijf?

 

Tot op vandaag (03 april 2020) bleef dit een onduidelijk gegeven. Op zich was u reeds een “essentieel bedrijf” op basis van volgende bepalingen in het MB van 18/03/2020:

“- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij”

“- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten”

Anderzijds vertaalt het Ministerieel Besluit voorgaande omschrijvingen naar paritaire comités en waren de PC 130 (met uitzondering van de dag- en weekbaden) hierin niet opgenomen; evenals het PC 100 en PC 136. Door een eerste wijzigend Ministerieel besluit  van 23/03/2020 werd dit gewijzigd voor wat betreft PC 136 (papier- en kartonbewerking). 

Na tussenkomst van en op aandringen van o.m. Febelgra wordt op 03/04/2020 een bijkomend Ministerieel Besluit gepubliceerd dat tegemoet komt aan de verzuchtingen van de sector. Voor wat betreft PC 130 omvat de definitie van “essentieel bedrijf” in dit MB:

 • drukken van dag- en weekbladen
 • drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.

Deze sub sectoren worden dus vanaf heden beschouwd als “essentiële bedrijven” voor de toepasselijke wetgeving.

Wij verduidelijken ook hier nog even het verschil tussen “essentieel” en “niet-essentieel” zoals dit op vandaag bestaat.

 • Essentiële bedrijven :
  • mogen doorwerken en hebben een inspanningsverbintenis t.o.v. hun werknemers om de regels inzake thuiswerk en social distancing na te leven. Bij niet-naleving (= niet kunnen naleven) riskeren zij geen verplichte sluiting.
  • verder hebben deze bedrijven een aantal ‘voordelen’ door uitzonderingen op de reguliere wetgeving, zoals bv de toelating om werknemers in tijdskrediet overuren te laten presteren wanneer dit noodzakelijk is. Dit betekent dus dat een werknemer die bv ½ ouderschapsverlof heeft, voor de duur van de tijdelijke maatregelen omwille van het coronavirus (voorlopig tot 3 mei), overuren mag presteren op voorwaarde dat hij in een “essentieel bedrijf” is tewerkgesteld. Voor verdere info zie ook : FAQ RVA website LBO - Tijdskrediet - Thematische verloven

 

 • Niet-essentiële bedrijven :
  • mogen doorwerken en hebben een resultaatsverbintenis t.o.v. hun werknemers om de regels inzake thuiswerk en social distancing na te leven. D.w.z. indien deze regels niet worden nageleefd, kan de overheid deze bedrijven een boete opleggen of verplichten om te sluiten.  Deze resultaatsverbintenis houdt in:

a. verplicht thuiswerk voor alle werknemers waarvan de functies zich hiertoe lenen.

b. voor alle werknemers waarvoor thuiswerk niet mogelijk is, de goede naleving van de regels voor ‘social distancing’ waarborgen (= verplichte inachtneming van een afstand van 1,5 meter tussen elke werkpost; tijdens beroepsverplaatsingen; gespreide pauzes; geen fysieke werkvergaderingen, etc…). 

 

3. Mijn éénmanszaak of vennootschap (één ondernemingsnummer) telt (minstens) 1 werknemer en 2 filialen: één winkel (bv copyshop) en één drukkerij waar verder wordt gewerkt annex winkel. Kan ik in aanmerking komen voor de hinderpremie?

Jawel, maar:

 • Het eerste filiaal, de winkel met verkoop aan particulieren, is omwille van de overheidsmaatregelen verplicht om te sluiten. Hiervoor kan in de supra omschreven vraag een hinderpremie worden bekomen.
 • Het tweede filiaal, waarvan de winkel eveneens verplicht moet gesloten worden, maar waarvan de drukkerij verder draait, kan geen aanspraak maken op de hinderpremie.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van de hinderpremie Vlaanderen: zie  ‘Financiële steunmaatregelen’ Vlaanderen; punt 1.

 

 

B- FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN - FEDERAAL

1. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VOOR WERKNEMERS

a.  Ik moet mijn bedrijf sluiten omdat ik niet kan voldoen aan de voorwaarden voor niet-essentiële bedrijven?

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet (cf. punt A.1) en u dus verplicht ben om uw onderneming volledig te sluiten, kan u uw arbeiders en bedienden op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht zetten. De procedure voor TW overmacht is zowel voor de werkgever als de werknemer vereenvoudigd.  De site van de RVA wordt in die zin voortdurend bijgewerkt.

b.  Door een gebrek aan orders kan ik een deel van mijn personeel (arbeiders en bedienden) geen werk meer geven?

Ook in dit geval kan u uw arbeiders en bedienden op TW overmacht plaatsen.

 • De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 03/05/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar de RVAInmiddels werd door een beslissing van de minister van Werk de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht verlengd tot en met 31 mei 2020.
 • Alle dagen tijdelijke werkloosheid gelinkt aan het coronavirus  worden beschouwd als “tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht”. D.w.z. voor arbeiders o.a. geen verplichte werkweek na 2 weken tijdelijke werkloosheid en voor bedienden o.a. geen erkenning als onderneming in moeilijkheden.
 • Het kan zowel gaan over tijdelijke werkloosheid voor volledige werkweken als gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid. Uw arbeiders en bedienden kunnen dus probleemloos enkele dagen per week werken en de andere dagen werkloos worden gesteld. Halve dagen werkloosheid kan niet.
 • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische aangifte via www.socialsecurity.be of via uw sociaal secretariaat) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling. Doe dit ook wanneer u bv. reeds een lopende aanvraag economische werkloosheid hebt!
 • De controlekaart (genummerde documenten) moet niet afgeleverd worden in de maanden maart, april, mei en juni.
 • Voor dezelfde periode is er geen verplichting voor het invullen van het validatieboek alsook niet voor de melding per maand van de 1ste werkloosheidsdag.
 • De werkgever betaalt geen aanvullende vergoeding. De werknemer ontvangt wel een aanvullende vergoeding van 5,63 EUR/dag van de RVA.
 • De dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Hiervoor wordt nog een KB verwacht.
 • De werknemer maakt gebruik van het vereenvoudigd formulier “C.3.2. werknemer corona” (https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona). Met dit document vraagt hij zijn werkloosheidsuitkeringen aan bij zijn vakbond of via de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

c.  Ik heb reeds aanvragen economische werkloosheid lopen vòòr of sedert 13/03/2020. Wat doe ik best?

De RVA zal alle werkloosheidsdagen vanaf 13.03.2020 behandelen als overmacht. U ontvangt van uw sociaal secretariaat nieuwe looncodes, bij sommige secretariaten wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de looncodes voor en vanaf 13.03.2020. Essentieel is wel dat de werkgever eenvoudigweg 'overmacht' vermeld als motief van de tijdelijke werkloosheid in de ASR scenario 5 (= maandelijkse elektronische aangifte van het sociaal risico waarin de werkgever vermeldt hoeveel dagen de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld).

Doet u dit niet, dan blijven de regels van economische werkloosheid van kracht, met inbegrip van bv. de ‘verplichte werkweek’.

 

2. FISCAAL (bedrijfsvoorheffing/BTW/belastingen)

Welke steunmaatregelen kan ik vragen aan de FOD Financiën?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen die in het bezit zijn van een ondernemingsnummer kunnen beroep doen op de steunmaatregelen.

Zij moeten wel kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk hinder ondervinden van het coronavirus (daling van het omzetcijfer, daling van de bestellingen,…). 

De steunmaatregelen omvatten de mogelijkheid voor het verkrijgen van een afbetalingsplan en vrijstelling van nalatigheidsintresten voor:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

De aanvraag dient te gebeuren tegen uiterlijk 30 juni 2020 via een specifiek formulier.

Voor het bekomen van dit formulier en meer informatie, raadpleeg : https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

3. RSZ-bijdragen (als werkgever of zelfstandige)

a.  Kan ik uitstel of vrijstelling krijgen van de betaling van sociale bijdragen?

U kan als werkgever een minnelijk afbetalingsplan krijgen voor de betaling van uw bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal 2020.

Een vrijstelling van de bijdragen is niet mogelijk, maar mits u geen rsz-schulden hebt, kan u wel een vrijstelling van bijdrageopslagen en intresten bekomen.

Voor het aanvraagformulier en meer informatie, raadpleeg: https://www.onssrszlss.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen

De RSZ heeft tevens een nieuwe onlinedienst gelanceerd waarmee u kan nagaan of u in aanmerking komt voor uitstel van RSZ-betalingen : http://www.uitstelrszbetalingen.be/

b.  Wat met mijn sociale bijdragen als zelfstandige?

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met 1 jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Deze aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer.

 

4. OVERBRUGGINGSRECHT (ruimere grafische sector)

Op welke verdere financiële steunmaatregel heb ik recht wanneer ik als zelfstandige mijn werkzaamheden niet of gedeeltelijk kan verderzetten?

De zelfstandigen hebben recht op een overbruggingskrediet voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn. Ondertussen keurde de ministerraad een KB goed waardoor deze maatregel verlengd wordt voor de maand mei 2020.

Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen, (bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen of wegens een sterke daling van de activiteit (daling orders, toename annuleringen, …)). waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

De zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers en meewerkende echtgenoten); alsook de zelfstandigen in bijberoep die wettelijke sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep, komen in aanmerking voor een volledige uitkering.

O.m. zelfstandigen in bijberoep die wettelijke sociale bijdragen betalen die berekend worden op een referte-inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR, komen in aanmerking voor een gedeeltelijke uitkering.

Het overbruggingsrecht verschilt i.f.v. de gezinslast zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Overbruggingsrecht

Zij die hiervoor een aanvraag wensen in te dienen, moeten zo snel mogelijk contact opnemen met hun sociaal verzekeringsfonds.

Voor verdere vragen over de maatregelen voor zelfstandigen kan je ook terecht bij de RSVZ op het gratis nummer 0800 12 018.

 

5. BANKENPLAN (bedrijven en zelfstandigen)

Bestaat een bankenplan voor mijn kredietlijnen wanneer de corona-crisis mijn cashflow negatief beïnvloed en de afbetaling van mijn kredieten in gevaar komt?

De federale overheid, Nationale Bank van België en de financiële sector sloten op 22 maart een akkoord om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven in stand te houden. We beperken ons hier tot de 2 laatste categorieën.

Dit akkoord bevat volgende bepalingen:

 • De financiële sector (banken) engageert zich om levensvatbare (niet-financiële) bedrijven en zelfstandigen uitstel van betaling te geven tot 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.

Contacteer voor meer informatie uw bankinstelling of stuur uw vraag naar de Belgische Federatie van de financiële sector: corona@febelfin.be

 

 

C- FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN - VLAANDEREN

1. HINDERPREMIE

Wanneer heb ik recht op de hinderpremie en hoe moet ik deze aanvragen?

De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

 • Je bent:
  • Zelfstandige in hoofdberoep en  zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. Indien deze onderneming evenwel meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

De hinderpremie bedraagt 4000 EUR en de aanvraag moet gebeuren uiterlijk 05 mei 2020 via deze link : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie en klik vervolgens op de button ‘aanvragen’.

 

2. COMPENSATIEPREMIE

Mijn onderneming moet niet sluiten maar lijdt wel een groot omzetverlies?

Dan heeft u vanaf heden (maatregel dd. 01/04/2020) recht op de compensatiepremie voor ondernemingen die nog verder mogen werken of winkels die openblijven, maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben en die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 • De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3.000 EUR ;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 EUR ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 EUR. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is nog niet beschikbaar.

 

 

D- FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN - BRUSSEL

1. CORONA PREMIE e.a.

Mijn onderneming is gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Op welke regionale maatregelen kan ik beroep doen?

Naast de federale overheidsmaatregelen voorziet het Brusselse gewest o.m. volgende steunmaatregelen :

 • Een eenmalige premie van 4.000 EUR per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot de aangeduide sectoren volgens NACE-code.
 • Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen EUR.
 • Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door HUB.BRUSSELS, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 EUR.

Voor meer info omtrent de premie: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19

2. ‘1819’

Alle verdere informatie over steunmaatregelen, aanvragen en updates kunnen bekomen worden via het telefoonnummer 1819 of via www.1819.brussels

 

 

E- FINANCIËLE MAATREGELEN - WALLONIË

1. COVID PREMIE

Mijn onderneming is gelegen in het Waals Gewest. Kan ik aanspraak maken op een bijzondere premie?

De Waalse regering heeft besloten een buitengewoon fonds van 233 miljoen euro op te richten om bedrijven en zelfstandigen die ernstig zijn getroffen door sluitingen in verband met de strijd tegen het coronavirus tot 5.000 euro te vergoeden.

Voorwaarden :

1.    Een klein bedrijf zijn,  d.w.z. :

      * een personeelsbestand hebben van minder dan 50 werknemers

      * en :

                 - een jaarlijkse omzet van niet meer dan 10 miljoen euro;

                 - of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro;

                 - en voldoen aan het onafhankelijkheidscriterium zoals vastgelegd in het decreet.

2.    Actief zijn in één van de sectoren die als in aanmerking komend zijn gedefinieerd (volgens de code NACE). De grafische sector in het algemeen (op enkele uitzonderingen na) valt niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn.               

3.    Bedrijfsactiviteit hebben voor 12 maart 2020

4.    In 2018 de sociale zekerheidsbijdragen hebben betaald.

5.    De exploitatiezetel in Wallonië hebben (gegevens afkomstig van de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Aanvraag :

Bedrijven kunnen hun claims indienen op het platform www.indemnitecovid.wallonie.be dat sinds 27 maart 2020 online is.

2. ‘1890’

Alle verdere informatie over steunmaatregelen, aanvragen en updates kunnen bekomen worden via het telefoonnummer 1890 of via www.1890.be

 

 

F- UW WERKNEMERS EN DE WERKORGANISATIE

1. Welke impact heeft COVID-19 crisis op de sociale verkiezingen?

Tijdelijke opschorting van de sociale verkiezingen - Advies 2 160 van NAR.

De Raad adviseert dat de Koning een nieuwe datum vastlegt voor de sociale verkiezingen. Hij suggereert de periode van 16 tot 29 november 2020, afhankelijk van hoe de huidige gezondheidssituatie door het coronavirus verder evolueert.

Alle details in verband met de procedure vindt u terug in het hiervoor vermelde advies.

2. Mijn werknemer wordt op advies van de bedrijfsarts thuis geplaatst (in quarantaine) of de huisarts geeft hem/haar een briefje met verbod om te werken, zonder dat de werknemer ziek is maar dus als preventieve maatregel?

Ziehier de mogelijke ‘doktersattesten’.

Het doktersattest vermeldt:

*De werknemer is arbeidsongeschikt omwille van ziekte (al of niet door het coronavirus).

= duidelijk ziekte (voor de betaling van het gewaarborgd loon, zie verder)

*De werknemer moet in quarantaine van .. tot ..

= duidelijk overmacht

*De werknemer is arbeidsongeschikt omwille

 • van ziekte
 • preventief COVID 19

= al minder duidelijk.

Dergelijke medische attesten zijn de aanleiding tot discussie tussen verschillende partijen (mutualiteit, RIZIV, ...). Van het VBO vernamen we dat hierover gesprekken gevoerd worden binnen de NAR o.a. over de medische attesten. We houden u op de hoogte.

3. Mogen ziekteverzuim en tijdelijke werkloosheid uitkeringen worden gecumuleerd?

De uitkeringen tijdelijke werkloosheid mogen niet gecumuleerd worden met ziekte- of invaliditeitsuitkeringen. Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen mag de werknemer niet arbeidsongeschikt zijn.

Voorbeeld:

De werknemer is arbeidsongeschikt omwille van ziekte van 16 tot en met 31 maart 2020.

De werkgever roept overmacht in vanaf 18 maart.

 • De werknemer heeft vanaf 18 maart geen recht meer op gewaarborgd loon noch op werkloosheidsuitkeringen. Hij zal zich moeten richten tot de mutualiteit.

4. Dient men de inhaalrustdagen op te nemen alvorens men de tijdelijke werkloosheid kan aanvatten?

Bij TW omwille van overmacht is er geen verplichting om eerst de dagen inhaalrust voor overuren op te nemen.

Dit in tegenstelling tot TW omwille van economische redenen of TW door technische stoornis waar eerst de inhaalrustdagen moeten opgenomen zijn alvorens men beroep kan doen op TW.

5.  Mijn werknemer wil zijn gepland hoofdverlof (in juli of augustus) intrekken omdat hij /zij verwacht niet naar het buitenland te kunnen vertrekken? 

Het verlof wordt steeds vastgelegd volgens bedrijfsafspraken (cfr. collectieve sluiting) ofwel op basis van een onderling akkoord. Bovendien gelden hier ook de regels van bv. het arbeidsreglement van een bedrijf, die van kracht blijven.

Net zoals de werkgever in de huidige omstandigheden zijn werknemers niet kan verplichten om wettelijke vakantie op te nemen, kan de werknemer omwille van de huidige omstandigheden ook niet éénzijdig zijn reeds gepland zomerverlof verplaatsen.

U als werkgever kan het best inschatten wat er met de vakantieplanning al dan niet kan. Ons advies is hier: zorg in ieder geval voor klare en duidelijke afspraken.

6.  Heeft mijn werknemer een attest nodig om te komen werken?

Neen: er is in België vooralsnog géén attesteringsplicht.

In Frankrijk is er wel een attesteringsverplichting voor burgers die zich voor werk gerelateerde en persoonlijke redenen wensen te verplaatsen. Dit heeft impact voor grensarbeiders. Zij moeten in het bezit zijn van attesten van de Franse overheid en de FOD WASO.

Grensarbeiders die de grens tussen België en Nederland oversteken en die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor hun werk de grens oversteken.

 

 

G- PREVENTIE

1.  Wat zijn de algemeen erkende hygiënemaatregelen om besmetting te voorkomen op de werkplaats?

 • zorg voor propere en hygiënische werkplekken door het regelmatig ontsmetten van bureaus, toetsenborden, telefoons,...;
 • zorg ervoor dat werknemers en derden die toegang hebben tot de werkplaats hun handen regelmatig en grondig wassen door dit duidelijk te communiceren en op goed zichtbare plaatsen handontsmettingsmiddel te voorzien;
 • wijs hen herhaaldelijk op het feit om geen handen te geven;
 • zorg voor een goede respiratoire hygiëne op het werk (door bijvoorbeeld papieren zakdoeken te voorzien en afgesloten vuilbakken waarin zij kunnen worden weggegooid);
 • informeer werknemers dat wanneer ze ziektesymptomen zoals koorts en hoesten vertonen, ook al zijn deze niet ernstig, ze beter niet kunnen komen werken;
 • neem ‘social distancing – 1,5 meter afstand’ maatregelen. Zie verder voor meer uitleg
 • telewerk is verplicht in niet-essentiële sectoren, voor de werknemers met een functie waarvoor telewerk kan worden georganiseerd;
 • maak een plan op met de nodige instructies over wat er op de werkvloer moet gebeuren wanneer een werknemer vermoed wordt besmet te zijn met het coronavirus.

 2.  Wat zijn mogelijke ‘social distancing’-maatregelen op bedrijfsniveau?

a. Afstand houden, d.w.z. blootstelling vermijden aan andere personen binnen 1,5 meter. Dat is de afstand die vermeld wordt in het ministerieel besluit.

 • Indien de werkorganisatie het toelaat, gebruik dan een ruimere marge, zo niet garandeer minimaal 1,5 meter.
 • Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen.
 • Gebruik spreidingsmaatregelen bij in-, uit en doorgangen met de hulpmiddelen hierboven opgesomd.
 • Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk in de tijd gedurende een werkdag. Dat heeft automatisch een impact op het aantal aanwezige personen.
 • Spreid ook zoveel mogelijk de pauzes, intermitterend in plaats van samenvallend.
 • Zie ook punt C i.v.m. isolatie of afgezonderde tewerkstelling.

b. Beperk aanwezigheid in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn. Zelfs al kan de minimale afstand tussen die personen gegarandeerd worden, dan nog is het aangewezen om de toegang voor te behouden aan wie daar echt aanwezig moet zijn.

c. (Tijdelijke) Isolatie of afgezonderde tewerkstelling is een extreme vorm van afstand houden.

 • Werkplekken onderbrengen in afzonderlijke ruimtes met bezetting door 1 persoon.
 • Werkplekken compartimenteren.
 • Indien mogelijk voor de uitvoering van het werk kunnen teams die normaal per 2 opereren, teruggebracht worden naar 1 persoon.
 • Zorg bij afgezonderde tewerkstelling voor een mogelijkheid van sociaal contact/controle via bv. walkie-talkies of andere systemen die geen actie van de ontvanger vergen. Ook ‘man-down’ (alleen werk beveiliging) of andere systemen die immobiliteit detecteren, kunnen worden ingezet voor de veiligheid van de geïsoleerde werknemer. Voor werk dat in gevaarlijke omstandigheden uitgevoerd moet worden, is de aanwezigheid van een andere persoon die in staat is snel alarm te geven, noodzakelijk (cf. artikel 54ter ARAB). Indien ‘social distancing’ daarbij niet mogelijk is, is een stopzetting van dit werk noodzakelijk.

d. Gebruik alternatieven voor bijeenkomsten zoals vergaderingen, opleidingen of werkoverleg. Digitale communicatiemiddelen en -tools bieden ongekende mogelijkheden om te overleggen. Vergaderingen kunnen worden gehouden via een luidsprekersysteem waarbij iedereen op zijn werkplek blijft en afstand houdt.

e. Stel reis- en verplaatsingsbeperkingen in. Laat enkel wat absoluut noodzakelijk is en niet kan worden opgelost langs digitale weg doorgaan.

De ‘social distancing’ regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Indien de autoriteiten vaststellen dat de ‘social distancing’-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.

Als men de regels die zijn opgelegd sowieso niet kan garanderen, dan dient het bedrijf te sluiten.

In bijlage vindt u de VBO- CIRCULAIRE over Coronavirusmaatregelen voor bedrijven - publicatie 6 april 2020
 

 

H- ALGEMEEN/DIVERSE

1. VOOR MEER INFORMATIE VERWIJZEN WIJ U OOK GRAAG NAAR:

www.vbo.be

www.info-coronavirus.be

www.vlaio.be

www.1819.brussels

www.1890.be

telefoonnummer (corona Call Center) : 0800 14 689

 

2. DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Door de huidige coronacrisis kon bij veel vennootschappen en verenigingen de jaarlijkse Algemene Vergadering niet doorgaan of zal deze binnenkort niet kunnen plaatsvinden op de voorziene datum. Op deze Algemene Vergadering komen aandeelhouders en leden samen om de rekeningen goed te keuren en beslissingen te nemen

Recent werd een volmachtsbesluit bij de regering ingediend om een aantal versoepelingen in te voeren die de rechtspersonen de nodige flexibiliteit geven, zonder de rechten van de aandeelhouders uit het oog te verliezen.

Er worden 2 mogelijkheden voorzien:

 • Algemene Vergaderingen die voor 19 april werden of moeten worden samengeroepen, kunnen volledig elektronisch of schriftelijk plaatsvinden op de datum die was voorzien.
 • De tweede optie is dat de AV naar een later tijdstip wordt geschoven. Bedrijven en verenigingen krijgen tot 10 weken uitstel na de uiterste datum waartegen hun vergadering in normale omstandigheden had moeten plaatsvinden. Meestal ligt die deadline op 30 juni. Ook vennootschappen en verenigingen die al een uitnodiging hadden uitgestuurd, krijgen de kans die bijeenkomst uit te stellen.

 

 

 

 

Sociaal

Anciënniteitsdagen - PC 130

Wanneer heeft een arbeider recht op een vervroegde anciënniteitsdag?

Recht op anciënniteitsdagen – algemeen

Anciënniteit in de onderneming

Aantal dagen

Minstens 10 jaar

1 dag

Minstens 20 jaar

2 dagen

Minstens 25 jaar

3 dagen

Vervroegde anciënniteitsdag

Met ingang van 01.01.2014 heeft de werknemer die gelijktijdig voldoet aan de hierna vermelde voorwaarden recht op een vervroegde anciënniteitsdag

 • leeftijd van 55 jaar of ouder
 • een ononderbroken tewerkstelling van 2 jaar in de onderneming, ten vroegste bereikt op de dag voor de leeftijd van 55 jaar.

Opgelet: dit betekent een vervroeging van enkel en alleen de eerstvolgende anciënniteitsdag. Dit betekent niet dat er een extra dag bijkomt (maximum blijft op 3) of dat de daaropvolgende anciënniteitsdagen mee naar voor schuiven.

Voorbeeld:

Leeftijd

Anciënniteit in de onderneming

Anciënniteitsdagen per jaar

 

42 jaar

10 jaar

1 dag

 

52 jaar

20 jaar

2 dagen  

 

55 jaar

23 jaar

3 dagen

vervroegde dag

57 jaar

25 jaar

3 dagen

 

 

 

Extra feestdagen - PC 130

Extra feestdagen – Grafische dagen – Drukkersdagen

Vanaf wanneer heeft de arbeider PC 130 recht op 2 extra feestdagen?

De modaliteiten betreffende de twee extra feestdagen – in de grafische mond vaak “kermisdagen”, “drukkersdagen” of “grafische dagen” genoemd - vinden we terug in de CAO dd. 01.02.1971 en 27.08.1971.

 • Recht: de arbeiders hebben recht op 2 extra feestdagen per jaar.
 • Toepassing: de extra feestdagen volgen volledig dezelfde reglementering als de wettelijke feestdagen. (bv. bij schorsing en einde van de arbeidsovereenkomst, werken op een feestdag (100% toeslag), ....)
 • Vastleggen: de dagen moeten vastgelegd worden voor het einde van het jaar voor het daarop volgende jaar. 1 dag door de werkgever en 1 dag in overleg met de werknemers 

Ik heb een arbeider aangeworven in juli en hij vraagt naar zijn twee dagen? In onze onderneming ligt 1 dag vast in december en 1 dag mag vrij ingevuld worden.

Indien de arbeider in dienst blijft tot december heeft hij – zoals de andere arbeiders – recht op de vastgelegde feestdag.

Vermits de tweede dag vrij mag gekozen worden – de werkgever heeft de bepalingen van de CAO niet gevolgd – kan hij deze aanvragen volgens dezelfde modaliteiten als de andere werknemers.

 

In onze onderneming werden de twee extra feestdagen vastgelegd. Op 1 van de twee dagen, hebben wij onze arbeiders gevraagd om toch te komen werken. Kunnen zij de extra feestdag dan op een andere dagen nemen?

Werken op een extra feestdag volgt dezelfde reglementering als werken op een wettelijke feestdag (bv. 25.12.2019). D.w.z. dat de arbeider recht heeft op een toeslag van 100% en op een betaalde vervangingsdag.

 

Hebben de bedienden ook recht op de twee extra feestdagen cf. arbeiders?

Neen, bij de bedienden PC 200 zijn er geen sectoraal vastgelegde extra feestdagen.

Lid worden

Hoe kan ik gevonden worden op de website?

U dient naar de pagina 'Onze leden' te surfen en vervolgens kan u uw bedrijf opzoeken via de link 'Ontdek onze grafische bedrijven'.

Hoe lang duurt het alvorens ik lid kan worden?

U dient het contactformulier in te vullen dat u op deze website kan terugvinden en wij contacteren u dan zo snel mogelijk.

Vervolgens maken wij een afspraak met u om onze diensten te bespreken en uw bedrijf te leren kennen. Daarna ontvangt u van ons een aansluitingsformulier dat u dient te ondertekenen. Vanaf dan bent u lid.

En kan u genieten van onze diensten, informatiesessies, maandblad,...

 

 

 

 

Waar kan ik het formulier vinden om lid te worden?

U kan dit formulier terugvinden op de contactpagina.

Ledenpagina beheren

Hoe word ik lid van Febelgra

Gelieve het contactformulier in te vullen dat u kan terugvinden op onze website en wij contacteren u dan zo snel mogelijk.

Naar boven