Algemene verkoopsvoorwaarden

Gebruik van de verkoopsvoorwaarden

Onze 8 types verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans:

 1. Drukkerij
 2. Prepress 
 3. Afwerking
 4. Zeefdruk & groot formaat digitale drukkerij
 5. Sign
 6. E-commerce
 7. Grafische ontwerpbureaus  
 8. Ontwerpbureau van websites

Bij een update van de voorwaarden zal u via mail worden verwittigd. Gelieve dan ook steeds de laatste versie te gebruiken bij het versturen van facturen, offertes,...

Wees er van bewust dat deze verkoopsvoorwaarden onmogelijk kunnen uitgaan van álle omstandigheden die contractuele commerciële relaties beheersen. In toenemende mate ontstaan er immers specifieke omstandigheden die nadere afspraken vereisen. Derhalve kan het aangewezen zijn om in bepaalde gevallen wijzigingen aan te brengen of aanvullingen te voorzien. In een dergelijke context fungeren deze verkoopsvoorwaarden veeleer als model en leidraad bij de redactie van een definitieve overeenkomst.

Een overeenkomst die derhalve afwijkt van de standaard Febelgra-verkoopsvoorwaarden kan bijgevolg ook geenszins als Febelgra-verkoopsvoorwaarden worden beschouwd en mag dan ook allerminst als dusdanig worden aangeboden.

Sowieso kan Febelgra geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de verkoopsvoorwaarden en de eventuele gevolgen ervan. Dit is en blijft de exclusieve bevoegdheid van de contracterende partijen.

Het gebruik van de verkoopsvoorwaarden:

 • Wij raden u aan om vanaf het eerste contact met uw klant de nadruk te leggen op de toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden. De zin die u kan noteren op de voorkant van uw offerte, bestelbon, factuur, enz. is: "De algemene verkoopsvoorwaarden die op de achterzijde van dit document gedrukt werden, maken integraal deel uit van de overeenkomst."
 • Wees er ook zeker van dat de klant kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en dat de rechten en plichten die hieruit voortvloeien aanvaard zijn.
 • Zorg ervoor dat de verkoopsvoorwaarden goed leesbaar zijn. Te kleine of lichtgrijze letters zijn uit den boze.
 • De algemene voorwaarden bieden, aan diegene die er gebruik van maakt, het grote voordeel dat ze voor vele situaties die zich in handelsrelaties kunnen voordoen, aangepaste oplossingen bevatten:

  • Een klant betaalt slecht: een clausule in verband met verwijlinteresten en een strafclausule zijn voorzien.
  • Een probleem doet zich voor tijdens de levering: de risico's zijn gedekt door een clausule betreffende de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.
  • De opdrachtgever, de klant, wenst een periodieke opdracht te annuleren: hij moet een opzegtermijn respecteren of een forfait betalen voor de schade geleden door deze contractbreuk.
 • Wanneer u met de klant per e-mail communiceert, voeg er dan ook steeds de algemene verkoopsvoorwaarden bij en hou de e-mail communicatie goed bij. Deze aanpak verdient nog steeds de aanbeveling maar met een toenemend gebruik van het internet, wordt juridisch niettemin ook steeds meer aanvaard dat men via een url verwijst naar de tekst van de verkoopsvoorwaarden op een website. Dit evenwel in zoverre dat men er redelijkerwijs kan van uitgaan dat de betrokkene op de één of andere wijze in staat is en over de mogelijkheid beschikt om internet te consulteren.
 • Indien er specifieke (bijkomende) schriftelijke afspraken zijn, hebben deze voorrang op de verkoopsvoorwaarden. In dit geval is het noodzakelijk om in uw tekst expliciet te vermelden dat naast de specifieke voorwaarden verder de verkoopsvoorwaarden op verso van toepassing zijn.

En verder moet u weten dat het oordeel van de rechter afhankelijk is van het arrondissement waar de rechtbank gevestigd is en van de betrokken partijen (professionele handelaars, consumenten of niet handelaars zoals vzw’s, vrije beroepen, enz.). Recht is immers een zaak van menselijk oordeel en allerminst een exacte wetenschap.

 • Bij handelsrelaties tussen professionele handelaars (B-2-B) gaat een bepaalde strekking in de rechtspraak ervan uit dat de aanvaarding van een factuur zich ook uitstrekt tot de algemene voorwaarden (stilzwijgende aanvaarding). Hier redeneert men dat de voorwaarden in een beginfase van het handelsverkeer werden overgemaakt, ermee werd ingestemd en dat de betaling van de facturen naderhand ook een aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden impliceren. Bij een dispuut zal evenwel toch dienen te worden aangetoond dat deze voorwaarden ooit wel werden overgemaakt, dat er mee werd ingestemd en ze al die tijd onveranderd van kracht zijn gebleven.

 • Bij een geschil voor de rechtbank tussen handelaar en consument (B-2-C) is het noodzakelijk dat u onomstotelijk (via een handtekening) kan aantonen dat de consument de verkoopsvoorwaarden kende bij de totstandkoming van het order en dat hij ze ook aanvaard heeft.

 • Bij buitenlandse professionele klanten is het belangrijk dat u beschikt over een door de klant ondertekend akkoord over de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken in een taal die uw klant machtig is. Bijvoorbeeld in de offerte een clausule opnemen: "De opdrachtgever neemt kennis van de algemene voorwaarden van de leverancier op de keerzijde van deze offerte, en aanvaardt ze. Hij stemt er mee in dat hier alleen het Belgisch recht van toepassing is, en dus enkel Belgische rechtbanken bevoegd zijn." Bij het ontbreken van een expliciet akkoord hierover zal in de meeste gevallen de rechtbank van de gedaagde partij bevoegd zijn, en zit u met een (dure) juridische procedure in het buitenland.

  Tot slot...

  Respecteer de bepalingen van de verkoopsvoorwaarden die u gebruikt. De mate waarin u dit doet draagt immers bij tot een goede en betrouwbare commerciële uitstraling van uw onderneming. De Febelgra-verkoopsvoorwaarden zijn tevens enkel voorbehouden voor leden van de federatie.