Commercieel

Febelgra ondersteunt zijn leden commercieel met het ter beschikking stellen van documenten en informatie die de relatie tussen leverancier en klant ondersteunen.

Click here to navigate

 • GIL-etiket
 • Het Febelgra-charter
 • Documenten
 • GIL-etiket

  GEBRUIK VAN HET GIL-ETIKET

  GIL-etiket staat voor...

  Doel van het GIL-etiket

  Prijsaanpassingsformule

  Voorbeeld

  Het GIL-etiket

  Loonindexen

  Papierindexen

  Index van de consumptieprijzen

   

  GIL-etiket staat voor

  • Grondstoffenindex
  • Indexcijfer van de consumptieprijzen
  • Loonindex

   

  Doel

  Het kostprijsetiket is een hulpmiddel bij het aanpassen van de verkoopprijs bij langlopende of terugkerende opdrachten. Het is logisch en aangewezen in het contract met de klant de nodige bepalingen op te nemen om de prijs op de afgesproken tijdstippen aan te passen aan de evolutie van de kostprijs. Het GIL- of kostprijsetiket wordt ook vaak gehanteerd bij openbare offerte-aanbestedingen.

  • Verkoopprijzen actueel houden met de evolutie van de kostprijs.
  • Discussies met klanten over de wijzigingen in de prijs vermijden.

   

  Prijsaanpassingsformule

  prijsaanpassingsformule

   P    = nieuwe prijs

  Po  = basisprijs

  a     = procentueel aandeel van de lonen en sociale lasten in de prijsopgave

  L     = huidige loonindex

  Lo   = basis loonindex

  b    = procentueel aandeel van het papier

  G    = huidige papierindex

  Go  = basis papierindex

  c     = procentueel aandeel algemene kosten

  I      = huidige index van de consumptieprijzen

  Io    = basis index van de consumptieprijzen

   

  Wettelijke beperking

  Het artikel 57 van de wet van 30.03.1976 betreffende de economische herstelmaatregelen bepaalt dat de contracten enkel herzieningsclausules mogen bevatten in de mate dat deze toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs. En voor zover ze verwijzen naar parameters die de reële kosten vertegenwoordigen. Dit houdt in dat er niet mag verwezen worden naar de index van de consumptieprijzen, m.a.w. de parameter “c” in de prijsaanpassingsformulier mag niet lager zijn dan 20%.

   

  Voorbeeld

  In de offerte en de overeenkomst werd volgende clausule opgenomen

  Onze prijs is berekend op basis van de cijfers en formule in het GIL-etiket van Febelgra, de federatie van de Belgische Grafische Industrie.

  Elk jaar op 1 januari zal de verkoopprijs aangepast worden. Ter staving ontvangt de klant bij de prijsherziening een exemplaar van het GIL-etiket.

  De verkoopprijs bedraagt 1 000 EUR (op 08.05.2017) en is als volgt samengesteld:

  • 50% loonkosten (500 EUR)
  • 30% papier (300 EUR
  • 20% algemene kosten (200 EUR)

  Basis loonindex op 08.05.2017 = 162,61

  Basis grondstoffenindex maco houtvrij op 08.05.2017 = 244,67

  Loonindex op 01.01.2019 = 167,20

  Grondstoffenindex op 01.01.2019 = 262,49

  Nieuwe prijs per 01.01.2019 = 1 035,96 EUR

  De 20% (200 EUR) werd niet aangepast cf. de bepalingen van de hiervoor genoemde herstelwet

   voorbeeld

 • Het Febelgra-charter

  Hoe probleemloos zaken doen met uw drukker?

  Door op voorhand goede afspraken te maken met uw drukker kan u heel wat tijd besparen tijdens het verloop van uw drukopdracht en zorgt u voor een vlotte verwerking van uw bestelling. Dit komt de kwaliteit ten goede. De verkoopprijs wordt in alle transparantie en vertrouwen vastgelegd, rekening houdend met uw specifieke noden en vragen. Om u het leven te vergemakkelijken hebben grafische bedrijven deze checklist voor u samengesteld. Zij willen u van dienst zijn door u goed te informeren over de kostprijs-berekening en over de diensten die u aangeboden worden.