FAQ

COVID-19

A- Financieel/Fiscaal - Maatregelen

 • Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst.
 • BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers.
 • Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen.
 • De minister van Financiën en de minister van Economie zullen in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor de hypothecaire kredieten en de consumentenkredieten verlengen. Het overleg zal ook ‘leasing’ meenemen.

B- Sociale bijdragen - Maatregelen

 • Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen.
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten.Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.
 • Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.

C- Tewerkstelling/Sociaal

1.Tijdelijke werkloosheid

Op 6 november 2020 heeft de federale regering de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw ingevoerd.

Wie kan gebruik maken van deze vereenvoudigde procedure ?

Alle werkgevers, al dan niet of ze als “hard getroffen onderneming” werden beschouwd kunnen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021 voor zowel arbeiders als bedienden.

Wanneer kan de werkgever gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

 • Bij sluiting van zijn/haar onderneming of bij werkgebrek
 • Voor werknemers die thuis moeten blijven wegens quarantaine
 • Voor werknemers die niet kunnen werken omwille van sluiting van opvang/scholen van hun kinderen
 • Voor werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is

Hoe kan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevoerd worden?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk of volledig schorsen. Concreet betekent dit dat u als werkgever geen rekening meer moet houden met de meldingsplicht van 7 dagen. Voor de arbeiders (PC 130) moet u bij gedeeltelijke schorsing de dagen tijdelijke werkloosheid niet laten voorafgaan of laten aansluiten aan een week-end (regels PC 130).

Welke formaliteiten dien ik als werkgever te vervullen?

 • Maandelijks een elektronische aangifte doen (ASR scenario 5) aan de RVA van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld (u kan dit zelf doen via www.socialsecurity.be of via uw sociaal secretariaat)
 • U hoeft geen controlekaart 3.2A af te leveren aan uw werknemer die tijdelijke werkloos wordt gesteld; alsook geen validatieboek bij te houden.

Wat met mijn bedienden waarvoor enkel economische werkloosheid mogelijk was op basis van een ondernemingscao of op basis van CAO 148?

Indien u momenteel gebruik maakt van economische werkloosheid voor uw bedienden kan u gewoon overgaan tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zonder enige stappen te moeten ondernemen. U kan ook verder gebruik maken van uw lopende economische werkloosheid maar dan moeten de bestaande regels gevolgd worden, d.w.z meldingsplicht naar RVA en werknemer, aanvullende vergoeding van 5,63 € betalen, enz.

Zijn de 2 opleidingsdagen nog steeds verplicht voor de bedienden?

Neen, in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dienen geen opleidingsdagen aangeboden te worden.

Hoeveel zal de uitkering van mijn werknemer bedragen?

De werknemer zal tot en met 31.03.2020 een uitkering ontvangen die gelijk is aan 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (geplafonneerd op 2.754,76 € per maand). Bovenop hun werkloosheidsuitkering ontvangen ze een supplement van 5,63 € per dag betaald door de RVA. Er wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing afgehouden van 15% op de uitkeringen.

2.maatregelen die voor de bedrijven en de grafische sector van belang (kunnen) zijn:

 • Opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar alle ondernemingen. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.
 • Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.
 • Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen sociaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing

D- Werkgeverstattest telewerk

Verlenging Coronamaatregelen tot 01.03.2021

De werkgeversattesten (voor noodzaak aanwezigheid op de werkvloer van werknemers) moeten dus ook verlengd worden tot 01.03.2021.

 

E- Zelfstandigen - Maatregelen

 • Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per maand.
 • Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet.
 • Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

 
Tenzij anders vermeld zijn deze vermelde maatregelen van kracht tot 31 maart 2021.

Sociaal

Anciënniteitsdagen - PC 130

Wanneer heeft een arbeider recht op een vervroegde anciënniteitsdag?

Recht op anciënniteitsdagen – algemeen

Anciënniteit in de onderneming

Aantal dagen

Minstens 10 jaar

1 dag

Minstens 20 jaar

2 dagen

Minstens 25 jaar

3 dagen

Vervroegde anciënniteitsdag

Met ingang van 01.01.2014 heeft de werknemer die gelijktijdig voldoet aan de hierna vermelde voorwaarden recht op een vervroegde anciënniteitsdag

 • leeftijd van 55 jaar of ouder
 • een ononderbroken tewerkstelling van 2 jaar in de onderneming, ten vroegste bereikt op de dag voor de leeftijd van 55 jaar.

Opgelet: dit betekent een vervroeging van enkel en alleen de eerstvolgende anciënniteitsdag. Dit betekent niet dat er een extra dag bijkomt (maximum blijft op 3) of dat de daaropvolgende anciënniteitsdagen mee naar voor schuiven.

Voorbeeld:

Leeftijd

Anciënniteit in de onderneming

Anciënniteitsdagen per jaar

 

42 jaar

10 jaar

1 dag

 

52 jaar

20 jaar

2 dagen  

 

55 jaar

23 jaar

3 dagen

vervroegde dag

57 jaar

25 jaar

3 dagen

 

 

 

Extra feestdagen - PC 130

Extra feestdagen – Grafische dagen – Drukkersdagen

Vanaf wanneer heeft de arbeider PC 130 recht op 2 extra feestdagen?

De modaliteiten betreffende de twee extra feestdagen – in de grafische mond vaak “kermisdagen”, “drukkersdagen” of “grafische dagen” genoemd - vinden we terug in de CAO dd. 01.02.1971 en 27.08.1971.

 • Recht: de arbeiders hebben recht op 2 extra feestdagen per jaar.
 • Toepassing: de extra feestdagen volgen volledig dezelfde reglementering als de wettelijke feestdagen. (bv. bij schorsing en einde van de arbeidsovereenkomst, werken op een feestdag (100% toeslag), ....)
 • Vastleggen: de dagen moeten vastgelegd worden voor het einde van het jaar voor het daarop volgende jaar. 1 dag door de werkgever en 1 dag in overleg met de werknemers 

Ik heb een arbeider aangeworven in juli en hij vraagt naar zijn twee dagen? In onze onderneming ligt 1 dag vast in december en 1 dag mag vrij ingevuld worden.

Indien de arbeider in dienst blijft tot december heeft hij – zoals de andere arbeiders – recht op de vastgelegde feestdag.

Vermits de tweede dag vrij mag gekozen worden – de werkgever heeft de bepalingen van de CAO niet gevolgd – kan hij deze aanvragen volgens dezelfde modaliteiten als de andere werknemers.

 

In onze onderneming werden de twee extra feestdagen vastgelegd. Op 1 van de twee dagen, hebben wij onze arbeiders gevraagd om toch te komen werken. Kunnen zij de extra feestdag dan op een andere dagen nemen?

Werken op een extra feestdag volgt dezelfde reglementering als werken op een wettelijke feestdag (bv. 25.12.2019). D.w.z. dat de arbeider recht heeft op een toeslag van 100% en op een betaalde vervangingsdag.

 

Hebben de bedienden ook recht op de twee extra feestdagen cf. arbeiders?

Neen, bij de bedienden PC 200 zijn er geen sectoraal vastgelegde extra feestdagen.

Lid worden

Hoe kan ik gevonden worden op de website?

U dient naar de pagina 'Onze leden' te surfen en vervolgens kan u uw bedrijf opzoeken via de link 'Ontdek onze grafische bedrijven'.

Hoe lang duurt het alvorens ik lid kan worden?

U dient het contactformulier in te vullen dat u op deze website kan terugvinden en wij contacteren u dan zo snel mogelijk.

Vervolgens maken wij een afspraak met u om onze diensten te bespreken en uw bedrijf te leren kennen. Daarna ontvangt u van ons een aansluitingsformulier dat u dient te ondertekenen. Vanaf dan bent u lid.

En kan u genieten van onze diensten, informatiesessies, maandblad,...

 

 

 

 

Waar kan ik het formulier vinden om lid te worden?

U kan dit formulier terugvinden op de contactpagina.

Ledenpagina beheren

Hoe word ik lid van Febelgra

Gelieve het contactformulier in te vullen dat u kan terugvinden op onze website en wij contacteren u dan zo snel mogelijk.

Naar boven