Sociaal

Expertisedomein sociaal

De Febelgra-service op sociaal vlak kan ingedeeld worden in:

 1. Belangenverdediging
 2. Sociaal overleg
 3. Informatie
 4. Maatwerk

1. Belangenverdediging

Febelgra lobbyt voor de grafische sector op regionaal, federaal en internationaal vlak. Hiervoor bekleedt zij mandaten binnen o.a. het VBO, Intergraf, Voka, enz.

2. Sociaal overleg

Als enige representatieve beroepsvereniging voor grafici is zij woordvoerder binnen het Paritair Comité 130. Binnen dit orgaan worden de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten die bindend zijn voor zowel de werkgevers als de werknemers.

Bovendien bekleden Febelgra-afgevaardigden een belangrijke rol als voorzitter / bestuurder binnen de fondsen voor bestaanszekerheid en andere vzw’s. Deze organismen worden gefinancierd door de ondernemingen via werkgeversbijdragen aan de RSZ

 • Aanvullende Pensioenkas (APK) – uitbetaling van een aanvullend pensioen aan arbeiders uit de sector die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt.
 • Febelgra Fonds – terugbetaling aan de ondernemingen van de
  • aanvullende vergoeding en decava-bijdragen bij SWT (Stelsel van Werkloosheid met Toeslag)
  • kost van de gelijkstelling van de dagen betaald educatief verlof bij de eindejaarspremie
 • Bijzonder Fonds – terugbetaling aan de syndicale organisaties van de syndicale premie, sluitingsvergoeding en de toelage aan Fogra.
 • Fogra is het Fonds voor de Vorming in de Grafische Industrie. Het doel van Fogra is het bestuderen, ondersteunen, het nemen van initiatieven inzake onderwijs, vorming, opleiding, omscholing van (potentiële) werknemers, personen uit risicogroepen. Zij stelt hiertoe financiële middelen ter beschikking aan de vzw’s die opereren op gemeenschapsniveau:
  • GRAFOC (Sector- en Vormingsfonds voor de arbeiders uit de Printmedia industrie (PC 130) voor de Vlaamse Gemeenschap)
  • Cefograf (Vormingsfonds PC 130 voor de Waalse en Brusselse gemeenschap)
 • F2PL (Fonds 2de pijler) is de inrichter van het sectorpensioenplan voor de arbeiders binnen het  PC 130. Voor de uitvoering wordt beroep gedaan op AXA Belgium nv, de  pensioeninstelling.

3. Informatie

Febelgra informeert haar leden-ondernemingen over de gewijzigde sociale regelgeving via haar website, First Impression (maandelijks tijdschrift), CAO-gids en e-mailberichten. De artikels of schema’s worden zo opgemaakt dat zij meer duiding geven bij de ingewikkelde wetteksten en een onmiddellijke link leggen naar de grafische sector.

In het documentencenter vinden leden een aantal modellen zoals arbeidsovereenkomsten, beëindiging van de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, checklist car policy, ondernemings-CAO economische werkloosheid bedienden, ....

4. Maatwerk

Uiteraard is het advies op maat een belangrijke meerwaarde voor ondernemingen, lid van Febelgra. De aanleiding van de vraag kan meerdere beweegredenen kennen: iets willen aftoetsen na het advies van het sociaal secretariaat of de boekhouder, door vertrouwen in de federatie, nergens een duidelijk antwoord gevonden, .... Een aantal van de meest gestelde vragen vindt u onder FAQ