Einde Arbeidsovereenkomst

Inhoud

1. Einde van de arbeidsovereenkomst met opzeggingstermijn

2. Einde van de arbeidsovereenkomst met een verbrekingsvergoeding

3. Anciënniteit voor het bepalen van de opzeggingstermijn (verbrekingsvergoeding)

4. Duur van de opzeggingstermijn (verbrekingsvergoeding)

5. Schorsingen van de arbeidsovereenkomst tijdens opzeggingstermijn / ontslag door werknemer

  

1. Einde van de arbeidsovereenkomst met opzeggingstermijn

Zowel de werkgever als de werknemer hebben het recht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Procedure bij opzegging van de arbeidsovereenkomst

De opzegging moet voldoen aan strikte voorwaarden. Ze moet altijd schriftelijk worden gegeven, de brief moet gedateerd en ondertekend zijn en de aanvangsdatum en de duur van de opzeggingstermijn vermelden.

 • Per aangetekende brief. Deze heeft uitwerking 3 werkdagen na datum van de verzending. Werkdagen = alle dagen behalve zon- en feestdagen.
 • Per deurwaardersexploot. Deze heeft uitwerking de dag waarop het afgegeven wordt.
 • Enkel mogelijk bij ontslag door de werknemer! Door overhandiging van een geschrift waarvan het dubbel ondertekend wordt door de werkgever. 
   

Aanvang opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn gaat in op maandag volgend op de betekening van de opzegging. 
Opgelet: bij aangetekend schrijven dient men rekening te houden met 3 werkdagen
 

2. Einde van de arbeidsovereenkomst met een verbrekingsvergoeding

Er zijn geen wettelijke formaliteiten bij een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De overeenkomst stopt op het moment van de verbreking. Wel moet de partij die de overeenkomst onmiddellijk beëindigt een verbrekingsvergoeding (opzeggingsvergoeding) betalen. Om discussies over het moment van de verbreking te vermijden, is het raadzaam de verbreking schriftelijk te bevestigen en de werknemer te laten tekenen voor ontvangst.

Bedrag van de verbrekingsvergoeding
 
De verbrekingsvergoeding is gelijk aan het lopend loon plus de voordelen van de overeenkomst voor de duur van de opzeggingstermijn (of het resterend gedeelte).

3. Anciënniteit voor het bepalen van de opzeggingstermijn (verbrekingsvergoeding)

De opzeggingstermijn wordt berekend op basis van de verworven anciënniteit in de onderneming op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat of op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt verbroken, zowel wanneer de werkgever als de werknemer opzegt. De anciënniteit berekent u door de volgende twee elementen bij elkaar op te tellen:  
 
Anciënniteit is

 1. de periode gedurende dewelke de werknemer ononderbroken in dienst is van dezelfde onderneming
 2. de periode van tewerkstelling als uitzendkracht bij de werkgever met een maximum van 1 jaar op voorwaarde dat
  • de aanwerving onmiddellijk of met een onderbreking van maximum 7 kalenderdagen volgt op de periode van interim
  • de functie van de werknemer identiek is aan deze uitgeoefend als uitzendkracht (enkel bij opzeg door werkgever).

 

4. Duur van de opzeggingstermijn (verbrekingsvergoeding) 

Duur van de opzeggingstermijn voor werknemers in dienst vanaf 01.01.2014

Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering is gestart vanaf 01.01.2014, zijn de opzeggingstermijnen dezelfde voor arbeiders en bedienden. Zie tabel opzeggingstermijnen.
 

Duur van de opzeggingstermijn voor arbeiders in dienst voor 01.01.2014 

Bij de arbeiders die aangeworven zijn voor 01.01.2014 is de opzeggingstermijn samengesteld uit 2 parameters, die u bij elkaar optelt.

 1. Opzeggingstermijn op 31.12.2013 op basis van de oude regeling (zie tabel arbeiders)
 2. De termijnen die van toepassing zijn vanaf 2014 (zie tabel). Iedereen start op 0 anciënniteit per 01.01.2014.
   

Duur van de opzeggingstermijn voor bedienden in dienst voor 01.01.2014 

Anders dan voor 01.01.2014 gelden voor alle bedienden vaste termijnen voor de periode voor 31.12.2014. Er wordt geen rekening meer gehouden met bv. de formule Claeys om de onderhandelingsmarge te berekenen.

 1. Opzeggingstermijn voor de periode tot 31.12.2013 (zie tabel bedienden)
 2. De termijnen die van toepassing zijn vanaf 2014 (zie tabel). Iedereen start op 0 anciënniteit per 01.01.2014.
   

5. Schorsingen van de arbeidsovereenkomst tijdens opzeggingstermijn / ontslag door werknemer

De opzeggingstermijn wordt geschorst door gebeurtenissen (bv. ziekte) die uitdrukkelijk voorzien zijn bij wet.

 • De opzeggingstermijn wordt enkel geschorst als de werkgever het initiatief tot ontslag neemt.
 • Bij opzeg door de werknemer loopt de opzeggingstermijn gewoon door.
 • Tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid om economische reden, heeft de werknemer het recht om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en zonder opzegging of vergoeding te beëindigen.