Outplacement

Inhoud

1. Outplacement volgens de algemene regeling

2. Outplacement volgens de bijzondere regeling

3. Specifieke regeling bij medische overmacht

4. Vrijwillige outplacement PC 130

5. Vrijwillig aanbod door werkgever

 

1. Outplacement volgens de algemene regeling

1.1 De te presteren opzeggingstermijn bedraagt minstens 30 weken:

 • De werkgever dient schriftelijk en aangetekend een outplacementaanbod te doen binnen de 4 weken na het begin van de opzeggingstermijn.
 • De begeleiding van 60 uren wordt uitgevoerd tijdens het betaald sollicitatieverlof.
   

Febelgra biedt een outplacementbegeleiding aan enkel voor arbeiders (PC130)
Voor bedienden kan U in deze gevallen kosteloos beroep doen op een collectieve outplacementbegeleiding bij Cevora, het opleidingsplatform voor PC 200. Het staat u als werkgever uiteraard altijd vrij om ook voor uw bedienden onze partner Select HR in te schakelen. Contacteer Febelgra om de voorwaarden en tarieven te kennen.

1.2 De verbrekingsvergoeding bedraagt minstens 30 weken:

 • De werkgever dient schriftelijk en aangetekend een outplacementaanbod te doen binnen de 15 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • De begeleiding van 60 uren vindt plaats na het einde van de overeenkomst en gespreid over een periode van maximum 12 maanden :
  • Fase 1: 20 uur tijdens de eerste 2 maanden
  • Fase 2: 20 uur tijdens de volgende 4 maanden
  • Fase 3: 20 uur tijdens de volgende 6 maanden

Febelgra biedt een outplacementbegeleiding aan voor arbeiders (PC 130) en bedienden (PC 200).

Documenten

2. Outplacement volgens de bijzondere regeling

Bedraagt de opzeggingstermijn of de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding minder dan 30 weken dan heeft de werknemer recht op outplacement volgens de bijzondere regeling als hij/zij:

 • 45 jaar of ouder is op het moment van de kennisneming van het ontslag, 
 • en minstens 1 jaar ononderbroken in dienst is op het ogenblik van het ontslag.
   

Uitzonderingen:

 • De werkgever is niet verplicht spontaan een aanbod te doen, maar wel als er expliciet naar gevraagd wordt voor werknemers die deeltijds werken en waarbij de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur niet de helft beslaat van de arbeidsduur van voltijdse werknemers in een vergelijkbare situatie binnen dezelfde onderneming
 • De werkgever is niet verplicht een aanbod te doen bij de werknemer die niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Dit zijn werknemers die onder SWT vallen, d.w.z. het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag ( het vroegere brugpensioen). De meest recente informatie hierover kan u vinden op de website van de RVA: bekijk wat u moet doen als uw werknemer recht heeft op outplacement, en wat zijn rechten zijn.

De begeleiding van 60 uren is gespreid over 12 maanden.

Febelgra biedt een outplacementbegeleiding enkel voor arbeiders (PC130)
Voor bedienden kan U in deze gevallen kosteloos beroep doen op een collectieve outplacementbegeleiding bij Cevora, het opleidingsplatform voor PC 200. Het staat u als werkgever uiteraard altijd vrij om ook voor uw bedienden onze partner Select HR in te schakelen. Contacteer Febelgra om de voorwaarden en tarieven te kennen.

Documenten

3. Specifieke regeling bij medische overmacht

Deze regeling is niet meer van toepassing en werd vervangen door 'Terug Naar Werk-fonds' sinds 01.04.2024.

4. Vrijwillige outplacement PC 130

De sociale partners van het PC 130 hebben in gemeenschappelijk overleg een aantal acties genomen om de grafische sector te ondersteunen in deze moeilijke situatie omwille van de COVID-19-crisis.

Welke arbeiders komen hiervoor in aanmerking?

De arbeider die door de werkgever ontslagen wordt en geen recht heeft op de wettelijk opgelegde outplacementbegeleiding, nl.: 

 • Algemene regeling - ontslagen met een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken loon.
 • Bijzondere regeling – ontslagen met een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van minder dan 30 weken met volgende voorwaarden
  • 45 jaar of ouder op het moment van de kennisneming van het ontslag
  • minstens 1 jaar ononderbroken in dienst zijn op het ogenblik van het ontslag
 • Specifieke regeling bij medische overmacht of bij herstructurering

Wat houdt de outplacementbegeleiding in?

Het betreft een programma van 30 uren met een maximale doorlooptijd van 3 maanden. Indien binnen de 3 maanden na aanvang van een nieuwe beroepsactiviteit de arbeider opnieuw werk moet zoeken, kan hij of zij zonder bijkomende kosten verder beroep doen op de ondersteuning voor het resterend deel van de outplacementbegeleiding.

Vrijwillig

De ontslagen arbeider is niet verplicht om het outplacementaanbod te aanvaarden. Het is volledig zijn of haar keuze om bijstand te wensen naar het zoeken van een nieuwe job. De ontslagen arbeider kan vrijwillig ingaan op dit aanbod binnen een termijn van 6 maanden na de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding of de beëindiging van de opzeggingstermijn.

Arbeidsongevallenverzekering

De arbeider die ingaat op het “vrijwillig outplacementaanbod” is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van het outplacementkantoor op voorwaarde dat de dekking door de onderneming niet meer is gewaarborgd door de onderneming.

Outplacementaanbod aanvragen

De arbeider die beroep wil doen op de begeleiding, vult het desbetreffende formulier in en maakt dit over aan Fogra vzw, Marisa Bortolin, Marsveldplein 2, 1050 Brussel. Tel. 02 680 06 65

Kosten

De kosten verbonden aan dit outplacementtraject zijn volledig ten laste van de vzw Fogra. D.w.z. geen enkele kost voor de ontslagen arbeider noch voor de werkgever.

5. Vrijwillig aanbod door werkgever

Dit regime van outplacement is van toepassing wanneer de werkgever ervoor kiest om vrijwillig  een outplacement aan te bieden ook al is hij daartoe niet wettelijk verplicht.

Febelgra biedt een outplacementbegeleiding voor arbeiders (PC 130) en bedienden (PC 200).

Documenten