SWT

Inhoud

1. Definitie en stelsels

2. SWT terugbetaling

3. Herwaarderingscoëfficiënt bedrijfstoeslag

4. Tabel indexeringen en herwaarderingscoëfiiciënt

 

1. Definitie en stelsels

Wat is SWT?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag – het vroegere ‘brugpensioen’.

Waarvoor dient SWT?

Het SWT geeft ontslagen werknemers vanaf een bepaalde leeftijd recht op een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) bovenop hun vaste werkloosheidsuitkering.

Stelsels en toetredingsvoorwaarden

De sector heeft ingetekend op de kader-cao’s uit het interprofessioneel akkoord voor de periode van 01.07.2023 – 30.06.2025

swt

Toelichting:

Het minimumleeftijd moet uiterlijk bereikt zijn op 30.06.2025 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dit geldt voor de 4 stelsels.

Voorwaarden bij '20j gewerkt in regeling zwaar beroep of nachtarbeid':

 • Ofwel op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst min. 20 jaar in ploegenarbeid gewerkt hebben met nachtprestaties
 • Ofwel hebben gewerkt in een zwaar beroep:
  • Hetzij gedurende minstens 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • Hetzij gedurende minstens 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wordt als zwaar beroep beschouwd:

 • Het werk in ploegenarbeid
 • Het werk in onderbroken diensten (dagprestaties waarbij begin- en eindtijd minstens 11u uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3u en minimumprestaties van 7u)
 • Nachtarbeid

 

2. SWT terugbetaling (arbeiders - arbeidsters PC 130)

Wie betaalt de bedrijfstoeslag uit?

U betaalt als werkgever maandelijks de bedrijfstoeslag uit aan de ontslagen arbeider - arbeidster.

Wat kan u als werkgever van het Febelgra Fonds verwachten?

Het Febelgra Fonds betaalt u volgende bedragen terug:

 • De aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) berekend zoals voorzien in de CAO nr. 17
 • De decava bijdrage die moet betaald worden aan de RSZ

Op 1 mei 2024 bedraagt het maandelijks plafond (bedrijfstoeslag + Decava) 580,78 EUR per maand of 1.742,34 EUR per kwartaal naar aanleiding van de door de NAR vastgestelde herzieningscoëfficiënt.

Hoe vraagt u de terugvordering aan?

Voor de opening van uw dossier dient het Febelgra Fonds in het bezit te zijn van volgende documenten:

 1. De kopie van het bewijs van volledige werkloosheid.
  Dit is het C4-formulier SWT dat door de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) ter beschikking wordt gesteld met informatie over vervanging of vrijstelling.
   
 2. De kopie van de berekening van de aanvullende vergoeding (zie model).
   
 3. De kopie van de individuele rekening van de laatste 12 maanden bijgewerkt tot op het einde van het contract.
   
 4. In geval van bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering : een kopie van het bewijs van erkenning en van de bedrijfs-cao.
   

Wanneer worden de terugbetalingen uitgevoerd?

Na elk kwartaal dient u deze volledig ingevulde afrekening terug te bezorgen aan het Febelgra Fonds.

Indien de afrekening over een bepaald kwartaal met meer dan 6 maanden vertraging wordt ingediend kan het Febelgra Fonds er niet meer toe verplicht worden de bovenvermelde terugbetalingen te doen.

De werkgever verbindt er zich toe het Febelgra Fonds te informeren over alle wijzigingen aan het dossier.

Voor verdere vragen:

FEBELGRA FONDS
Marsveldplein 2
1050 Brussel
Tel. 02 680 06 65
marisa.bortolin@febelgra.be  

 

3. Herwaarderingscoëfficiënt en indexering bedrijfstoeslag 

Herwaardering

Jaarlijks bepaalt de Nationale Arbeidsraad of de bedrijfstoeslag (aanvullende vergoeding) en het grensbedrag van het referteloon voor SWT moet aangepast worden met een coëfficiënt.

Het bedrag van de bedrijfstoeslag bij SWT wordt vastgesteld op het moment dat de werknemer in het stelsel stapt. Van zodra het bedrag is vastgesteld, kan het nog enkel wijzigen door indexering (aanpassing aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen) en door de hiervoor genoemde herwaardering.

Om te vermijden dat de werknemers die in de loop van het jaar in SWT gaan een dubbele aanpassing zouden genieten, voorziet de CAO 4 verschillende herwaarderingscoëfficiënten die moeten toegepast worden afhankelijk van de maand waarin de bedrijfstoeslag berekend wordt.

De Nationale Arbeidsraad heeft op de vergadering van 30 mei 2023 de CAO nr. 17/42, de volgende vier coëfficiënten vastgesteld:

1,0078 voor de bedrijfstoeslag die berekend werd op basis van het referteloon dat vóór januari 2022  van kracht was.

1,00585 voor de bedrijfstoeslag berekend op basis van het referteloon voor de maanden januari, februari of maart 2022

1,0039 voor de bedrijfstoeslag berekend op basis van het referteloon voor de maanden april, mei of juni 2022

1,00195 voor de bedrijfstoeslag vastgelegd op basis van het referteloon voor de maanden juli, augustus of september 2022

Wanneer de bedrijfstoeslag berekend wordt op basis van het loon voor de maand oktober, november of december 2022 moet er geen coëfficiënt toegepast worden. 

Indexering

In april 2024 is de spilindex overschreden waardoor ook de bedrijfstoeslagen stijgen met 2% in mei 2024.

Tip: bij het berekenen van de bedrijfstoeslag dient eerst de herwaardering toegepast te worden, nadien de indexering.

Referteloon voor de berekening SWT – 01.05.2024

Het plafond van de brutobezoldiging waarmee men rekening moet houden voor het bepalen van het netto referteloon en dus voor het berekenen van de bedrijfstoeslag is vastgelegd op 5.047,06 EUR vanaf 01.05.2024.

4. Tabel indexeringen en herwaarderingscoëfficiënt

Bekijk de tabel hier.