GIL-etiket

Inhoud

1. Wat is het GIL-etiket

2. Doel van het GIL-etiket

3. Prijsaanpassingsformule

4. Voorbeeld

5. GIL-etiket en indexen downloaden

 

Wat is het GIL-etiket 

GIL staat voor:

 • Grondstoffenindex
 • Indexcijfer van de consumptieprijzen
 • Loonindex

2. Doel van het GIL-etiket

Het kostprijsetiket is een hulpmiddel bij het aanpassen van de verkoopprijs bij langlopende of terugkerende opdrachten. Het is logisch en aangewezen in het contract met de klant de nodige bepalingen op te nemen om de prijs op de afgesproken tijdstippen aan te passen aan de evolutie van de kostprijs. Het GIL- of kostprijsetiket wordt ook vaak gehanteerd bij openbare offerte-aanbestedingen.

 • Verkoopprijzen actueel houden met de evolutie van de kostprijs;
 • Discussies met klanten over de wijzigingen in de prijs vermijden.

3. Prijsaanpassingsformule

prijsaanpassingsformule

P =  Nieuwe prijs
Po =  Basisprijs
a =  Procentueel aandeel van de lonen en sociale lasten in de prijsopgave
L =  Huidige loonindex
Lo =  Basis loonindex
b =  Procentueel aandeel van het papier
G =  Huidige papierindex
Go =  Basis papierindex
c =  Procentueel aandeel algemene kosten
I =  Huidige index van de consumptieprijzen
Io =  Basis index van de consumptieprijzen

 

Wettelijke beperking

Het artikel 57 van de wet van 30.03.1976 betreffende de economische herstelmaatregelen bepaalt dat de contracten enkel herzieningsclausules mogen bevatten in de mate dat deze toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs. En voor zover ze verwijzen naar parameters die de reële kosten vertegenwoordigen. Dit houdt in dat er niet mag verwezen worden naar de index van de consumptieprijzen, m.a.w. de parameter “c” in de prijsaanpassingsformulier mag niet lager zijn dan 20%.

4. Voorbeeld

In de offerte en de overeenkomst werd volgende clausule opgenomen:

Onze prijs is berekend op basis van de cijfers en formule in het GIL-etiket van Febelgra, de federatie van de Belgische Grafische Industrie.

Elk jaar op 1 januari zal de verkoopprijs aangepast worden. Ter staving ontvangt de klant bij de prijsherziening een exemplaar van het GIL-etiket.

De verkoopprijs bedraagt 1 000 EUR (op 08.05.2017) en is als volgt samengesteld:

 • 50% loonkosten (500 EUR)
 • 30% papier (300 EUR)
 • 20% algemene kosten (200 EUR)
   
 • Basis loonindex op 08.05.2017 = 162,61
 • Basis grondstoffenindex maco houtvrij op 08.05.2017 = 244,67
 • Loonindex op 01.01.2019 = 167,20
 • Grondstoffenindex op 01.01.2019 = 262,49

Nieuwe prijs per 01.01.2019 = 1 035,96 EUR

De 20% (200 EUR) werd niet aangepast cf. de bepalingen van de hiervoor genoemde herstelwet

 voorbeeld

 

5. Het GIL-etiket en indexen

Download hier: