Procedure economische werkloosheid bedienden (PC 200)

Sociaal

Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona wordt na 30.06.2022 niet verlengd. Vanaf 01.07.2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Daarom kreeg je in de First Impression – editie juni 2022 – een uitgebreid artikel over de vereenvoudigde procedure economische werkloosheid voor de arbeiders (PC 130). De voorwaarden voor een onderneming om beroep te doen op economische werkloosheid bedienden (PC 200) kwamen ook aan bod.
 
Op vraag van de werkgeversfederaties, waaronder Febelgra, wordt de administratieve procedure tijdelijk versoepeld.
 
Onderstaande informatie en procedure geldt van 01.07.2022 tot 31.12.2022:

1. INFORMATIE

 • Recht op werkloosheidsuitkeringen : werknemers worden toegelaten zonder eerst gedurende een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen te moeten bewijzen.
 • Controlekaart C3.2A: moet niet worden overhandigd door de werkgever aan de werknemer. Bijgevolg moet noch het validatieboek bijgehouden worden, noch het document ASR scenario 2 afgeleverd worden.
 • Elektronische aangifte ASR scenario 5 (= aangifte van het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de betrokken maand) gebeurt op het einde van de maand.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid vóór 01.07.2022. Dit betekent concreet dat de bediende vanaf 01.07.2022 16 weken volledig of 26 weken gedeeltelijk geschorst kan worden ongeacht hij dit jaar al dagen tijdelijk werkloos is geweest.
 • Voor het bewijs van ‘onderneming in moeilijkheden’ geldt het volgende:
  • Daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen kan vergeleken worden met het corresponderende kwartaal in 2019;
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona of oorlog in Oekraïne mag ook gebruikt worden om zich als onderneming te kunnen beroepen op de 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal voor de verzending van het formulier C106A
 • De werkloosheidsuitkering bedraagt vanaf 01.07.2022 opnieuw 65% van het gemiddelde loon. Dit geldt voor onbepaalde duur.
 • Het supplement bovenop de werkloosheidsuitkering is opnieuw ten laste van de werkgever. Ook dit geldt voor onbepaalde duur
 • Tijdelijke werkloosheid overmacht kan enkel nog gebruikt worden:
  • Indien de werknemer in quarantaine of isolatie moet en hij niet kan telewerken om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • Voor de opvang van een kind dat met de werknemer samenwoont en dat niet naar de crèche, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat:
   • De instantie gesloten is wegens het coronavirus;
   • Het kind zelf in quarantaine of isolatie moet

2. PROCEDURE

2.1. VÓÓR DE AANVANG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

FORMULIER C106A-OVERGANGSREGELING

 • Als je als werkgever in het verleden al bewezen hebt dat je aan de preliminaire voorwaarden voldoet en de cao of het ondernemingsplan nog van toepassing is hoef je het formulier niet in de dienen.
 • Moet minstens 14 dagen* vóór verzending van de eerste mededeling aangetekend of per e-mail verstuurd worden naar:
  • Het bevoegde RVA-kantoor als de onderneming zich beroept op een cao (cao nr. 159 of een ondernemings-cao)
  • Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel) als de onderneming zich beroept op een ondernemingsplan

Van 01.07.2022 tot 2022: voorafgaande elektronische mededeling mag verstuurd worden van zodra de RVA de werkgever in kennis heeft gesteld dat de preliminaire voorwaarden aanvaard zijn.
 
Wettelijke mededelingstermijn voor een aanvraag economische werkloosheid wordt tijdelijk ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen:

 • Elektronische mededeling versturen naar de RVA
 • Kennisgeving aan de bediende
 • Mededeling aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging

2.2. VANAF DE AANVANG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 

 • Maandelijkse mededeling aan de RVA van de 1ste effectieve werkloosheidsdag voor elke bediende: gebeurt via Sociaal Secretariaat of via http://www.socialezekerheid.be/
 • Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden (ASR scenario 5): gebeurt via Sociaal Secretariaat of via http://www.socialezekerheid.be/

 
Nog vragen? Neem contact op met Kelly via kelly.ciancimino@febelgra.be of via T. 02 680 06 67