Speciaal aanbod outplacement 2020-2021

De sociale partners van het PC 130 hebben in gemeenschappelijk overleg een aantal acties genomen om de grafische sector te ondersteunen in deze moeilijke situatie omwille van de COVID-19-crisis.

Een van de maatregelen is het “vrijwillig outplacement 2020 - 2021”

Welke arbeiders komen hiervoor in aanmerking?

De arbeider die door de werkgever ontslagen werd in de periode tussen 01.03.2020 en 31.12.2021 en geen recht heeft op de wettelijk opgelegde outplacementbegeleiding, nl.: 

  • Algemene regeling - ontslagen met een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken loon.
  • Bijzondere regeling – ontslagen met een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van minder dan 30 weken met volgende voorwaarden
    • 45 jaar of ouder op het moment van de kennisneming van het ontslag
    • minstens 1 jaar ononderbroken in dienst zijn op het ogenblik van het ontslag
  • Specifieke regeling bij medische overmacht of bij herstructurering

 

Wat houdt de outplacementbegeleiding in?

Het betreft een programma van 4 halve dagen begeleiding (16 uren) met een maximale doorlooptijd van 3 maanden. Indien binnen de 3 maanden na aanvang van een nieuwe beroepsactiviteit de arbeider opnieuw werk moet zoeken, kan hij of zij zonder bijkomende kosten verder beroep doen op de ondersteuning voor het resterend deel van de outplacementbegeleiding.

Vrijwillig

De ontslagen arbeider is niet verplicht om het outplacementaanbod te aanvaarden. Het is volledig zijn of haar keuze om bijstand te wensen naar het zoeken van een nieuwe job. De ontslagen arbeider kan vrijwillig ingaan op dit aanbod binnen een termijn van 6 maanden na de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding of de beëindiging van de opzeggingstermijn.

Arbeidsongevallenverzekering

De arbeider die ingaat op het “vrijwillig outplacementaanbod” is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van het outplacementkantoor op voorwaarde dat de dekking door de onderneming niet meer is gewaarborgd door de onderneming.

Outplacementaanbod aanvragen

De arbeider die beroep wil doen op de begeleiding, vult het desbetreffende formulier in en maakt dit over aan Fogra vzw, Marisa Bortolin, Marsveldplein 2, 1050 Brussel. Tel. 02 680 06 68

Kosten

De kosten verbonden aan dit outplacementtraject zijn volledig ten laste van de vzw Fogra. D.w.z. geen enkele kost voor de ontslagen arbeider noch voor de werkgever.