NEWSFLASH: Update Ja/Ja sticker

Commercieel

Wij verwijzen naar onze newsflash van 2 juni laatstleden, die wij publiceerden naar aanleiding van de berichtgeving over de ja/ja sticker. Hierover is er nu meer en (voorlopig) goed nieuws.

Wij schreven in de genoemde newsflash dat de ja/ja sticker op korte termijn geen wetgeving kon worden “…tenzij de Vlaamse regering een kunstgreep zou uithalen…”. Tot een tweetal weken geleden leek dit doemscenario zich toch te voltrekken. Meer bepaald zou de Vlaamse regering alsnog een reglementering over de ja/ja sticker in Vlarema 91 duwen met ingang van 01 januari 2025.

Febelgra heeft samen met een reeks andere belanghebbende partijen in die tussenperiode een dossier overgemaakt aan het kabinet van minister Demir met (opnieuw) alle argumenten inzake het belang voor de lokale economie, de tewerkstelling, het sociaal-cultureel leven, enz… Eveneens werd er erop gewezen dat dat deze beslissing zou genomen worden zonder enig overleg met de sector én zonder onderbouwde effectberekening. Dit was en is onaanvaardbaar.

Het doet ons genoegen dat deze oproep werd gehoord. Op vrijdag 07 juli laatstleden werd de tekst van Vlarema 9 voor een tweede maal en finaal goedgekeurd door de Vlaamse regering. Hierin werd het voorstel om de ja/ja sticker in te voeren uiteindelijk niet weerhouden. Dat is dus goed nieuws voor al wie actief is met ongeadressseerd drukwerk.

Evenwel is er een ‘maar’: volgens onze informatie denken wij dat het hier gaat om een (belangrijk) uitstel, maar geen afstel. De intentie blijft om de ja/ja sticker in te voeren in Vlarema 10. Dit laatste betekent dat de huidige reglementering in normale omstandigheden minstens twee jaar ongewijzigd blijft.

Wij zullen de komende tijd dit dossier dan ook blijven opvolgen en documenteren; ook in functie van de verkiezingen 2024.

Voor meer informatie: contacteer marc.vandenbroucke@febelgra.be

______________________________________________________________________________________________

1 ‘Vlarema 9’ is het Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; versie 9