PERSBERICHT 22/10/2021 - Grondstoffen: papier en energietoeslagen

Economisch-fiscaal

Open brief aan de Europese papier supply chain

Dringende vraag naar eerlijke handelspraktijk
 

Febelgra volgt als sectorfederatie van de Belgische grafische industrie de externe factoren die een bedreiging vormen voor het bedrijfsleven op de voet.

Over corona werd reeds alles gezegd, maar de belangrijkste factor is sedert enkele maanden de toenemende schaarste van allerhande papiersoorten en de gevoelige prijsstijgingen hieraan verbonden. Dit brengt onze bedrijven in een wurggreep van prijsstijgingen  en onzekerheid over leveringstermijnen t.o.v. hun klanten.

Recent worden wij als sectorfederatie overstelpt met berichten uit het werkveld en doen wij volgende bijkomende vaststellingen:

1. Doorrekening van energietoeslagen  

Papierhandelaars en -producenten kondigen sedert kort aan dat fikse energietoeslagen zullen aangerekend worden. Nagenoeg alle leveranciers doen dit op dezelfde wijze met een forfaitaire aanrekening van 100 of 150 EUR per ton. Wij begrijpen uiteraard dat elektriciteit en gas een belangrijke kost vormen in het productieproces, en dat de prijsstijgingen niet zonder gevolg kunnen blijven. Anderzijds lijkt het ons inacceptabel dat:

1.1. Er geen duidelijkheid is welk onderscheid bestaat tussen eerdere prijsstijgingen van het papier zelf en de huidige forfaitaire energietoeslagen. De ‘eerdere’ prijsstijgingen zijn o.i. ook reeds voor een deel gebaseerd op de hogere energieprijzen. De energietoeslagen die nu worden aangekondigd, verhogen de papierrijs per ton in bepaalde gevallen zelfs tot +20%.

1.2. Een eenzijdige wijziging van gemaakte afspraken bovendien niet in overeenstemming is met het handelsrecht.

1.3. Vastgesteld wordt dat hierdoor reeds goedgekeurde (!) bestellingen eenzijdig worden gewijzigd en andere kostprijzen zullen worden gefactureerd dan diegene die werden overeen gekomen. De grafische afnemers komen bijgevolg in een ongeoorloofde patstelling omdat zij onmogelijk op een commercieel correcte manier deze kostprijsverhogingen kunnen doorrekenen aan hun klanten. De papierleveranciers pogen dit te omzeilen door te melden dat lopende bestellingen ook kunnen geannuleerd worden (sic), of dat in het andere geval nieuwe bestelbonnen dienen ondertekend te worden.

2. Onzekerheid leveringstermijnen en prijszetting

Additioneel stelt Febelgra vast dat leveringstermijnen niet meer gegarandeerd worden en dat bepaalde volumes zelfs helemaal niet of slechts gedeeltelijk worden geleverd. Wij begrijpen dat dit tot op zekere hoogte het gevolg kan zijn van een schaarste-omgeving.

Daarenboven blijkt dat de papierleveranciers weigeren om bij nieuwe bestellingen vaste prijsafspraken te maken. Men behoudt zich finaal éénzijdig het recht voor om een (dus onzekere) prijs te factureren op het moment van levering van de goederen. Het moet duidelijk zijn dat een dergelijke éénzijdige ‘dagprijs-politiek’ de printmedia bedrijven in een onmogelijke positie brengt t.o.v. hun klanten en onwerkbaar is in deze sector.

Als sectorfederatie zijn wij van oordeel dat de betrokken papierleveranciers de handelspraktijk, zoals beschreven in de voorgaande punten, onmiddellijk en grondig moeten herzien. De sector bedreigen met een productiestop lijkt ons in deze context tevens zeer ongepast.

Prijsaanpassingen kunnen immers hoogstens betrekking hebben op toekomstige bestellingen, die voldoende tijd op voorhand worden aangekondigd.

Bovendien moet maximale zekerheid worden geboden over toekomstige prijsafspraken zodat deze niet éénzijdig worden gewijzigd op het tijdstip van levering van de goederen.

Gezien de huidige impact op de sector ziet Febelgra zich in het andere geval als sectorfederatie genoodzaakt om dit misbruik van economische afhankelijkheid aan te kaarten bij de mededingingsautoriteiten in België en Europa, zoals ook sectorfederaties in andere landen momenteel ernstig overwegen.

 

Voor meer informatie over deze open brief, contacteer : Marc Vandenbroucke – 0479/656713