Sociaal

De Febelgra-service op sociaal vlak kan ingedeeld worden in:

 • belangenverdediging
 • sociaal overleg
 • informatie
 • maatwerk

lees meer

Click here to navigate

 • Ledenvoordeel - Monizze
 • Attest terugbetaling gelijkstelling eindejaarspremie
 • Lonen & Lasten
 • CAO gidsen
 • Einde AO
 • Vervoertussenkomst
 • F2PL & APK
 • Outplacement
 • Modeldocumenten
 • SWT terugbetaling
 • Documenten
 • Ledenvoordeel - Monizze

  Monizze is een 100% Belgische leverancier van maaltijd-, eco-, en cadeaucheques.

  Dankzij onze partnerschap kan u als Febelgra-lid, bovenop hun competitieve voorwaarden, ook van exclusieve kortingen genieten op ALLE Monizze producten.

  Waarom kiezen voor Monizze als nieuwe leverancier?

  • Zij bieden een vaste én duurzame prijszetting
  • Géén wachtlijn of keuzemenu
  • Een volledige ontzorging voor de zaakvoerder en/of HR-afdeling (inclusief de overstap naar Monizze)
  • Meer voordelen voor de werknemers  door hun innovatieve APP.

  Bent u reeds klant bij Monizze? Meld hen dat u Febelgra-lid bent zodat zij het ledenvoordeel kunnen toepassen.

  Wenst u een vrijblijvende offerte? Mail dan dit offerteformulier naar kelly.ciancimino@febelgra.be

 • Attest terugbetaling gelijkstelling eindejaarspremie

  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd dat de sociale partners van het PC 130 een aantal acties hebben genomen om de grafische sector te ondersteunen in deze Covid-19 crisis, waaronder de gelijkstelling van 50 dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 01.03.2020 en 31.12.2020.

  U kan als werkgever de kost hiervan terugvorderen via het Interpatronaal fonds (Febelgra Fonds).

  Hoe?

  Het excel bestand dat u hieronder kan terugvinden dient ingevuld te worden door uw erkend sociaal secretariaat en door u overgemaakt te worden aan kelly.ciancimino@febelgra.be

  Wanneer?

  Dit attest dient uiterlijk tegen 30.06.2021 ingediend te worden.

  Voor wie?

  De terugbetaling van bovenstaande kosten is enkel van toepassing voor uw arbeiders, die ressorteren onder paritair comité 130.00.

  Excel bestand

  Model Attest pdf

 • Lonen & Lasten

  Indexering lonen arbeiders - PC 130

  Baremaschaal arbeiders dd. 01.02.2020 + nachttoeslag PC 130

  Prognose volgende indexering arbeiders PC 130

  Indexering wedden bedienden - PC 200

  Sociale bijdragen (RSZ werkgeversbijdragen)  - arbeiders (PC 130) en bedienden (PC 200) – tabel per 01.04.2021

  Totale sociale loonlast PC 130 en PC 200

  Loonindex

  Maaltijdvergoeding

   

  Indexeringen lonen arbeiders PC 130

  Referentie: CAO loonvoorwaarden dd. 14.05.1980

  Indexering:

  • De baremalonen zijn gekoppeld aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. De aanpassingen gebeuren telkens op de 1ste dag van de maand, volgend op deze waarvan het indexcijfer de bovenste of laagste grens van de lopende stabilisatieschijf overschrijdt.
  • De indexering is enkel van toepassing op het baremaloon. En dus niet op het werkelijke loon.

   

  Indexering nachttoeslag:

  • Het forfaitaire bedrag van de nachttoeslag is eveneens onderhevig aan de indexering van 2%
  • Een koopkrachtverhoging heeft geen impact op de nachttoeslag.
   • nachttoeslag evolueert mee met indexeringen
   • nachttoeslag wijzigt niet met cao-verhogingen

   

  Prognose volgende indexering baremaschaal arbeiders PC 130

  Prognose - tabel

  De prognose voor de volgende indexering is op basis van de vooruitzichten van de gezondheidsindex opgemaakt door het planbureau. De cijfers van de gezondheidsindex (prognose) staan in het rood. De maand van de vermoedelijke overschrijding van de hoogste stabilisatieschijf is aangeduid in markant. De indexering is van toepassing vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de maand van de overschrijding;

  Het planbureau actualiseert elke 1ste dinsdag van de maand haar inflatievooruitzichten.

   

  Indexering wedden bedienden PC 200

  Prognose - tabel

  De reële lonen worden elk jaar geïndexeerd op 1 januari op basis van de evolutie van de afgevlakte index van november/december 2019 tot het gemiddelde van november/december 2020.

  De baremaschalen vindt u op www.sfonds200.be

   

  Totale sociale loonlast arbeiders (PC 130) en bedienden (PC 200)

  Totale sociale loonlast arbeiders - 1 ploeg

  Totale sociale loonlast arbeiders - 2 ploegen

  Totale sociale loonlast arbeiders - 3 ploegen

  Totale sociale loonlast bedienden

   

  Loonindex

   

  Maaltijdvergoeding

  Voor zover de werknemer de dag voordien niet verwittigd werd, geeft elke bijkomende prestatie van tenminste twee uur per dag, recht op een maaltijdvergoeding van 4,69 EUR (bedrag is van toepassing van 01.01.2021 tem 31.12.2022).

  Dit conventioneel bedrag wordt bij elke hernieuwing van het sectoraal akkoord aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer.

 • Einde AO

  EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

   

  1. Einde van de arbeidsovereenkomst met opzeggingstermijn

  1.2 Procedure bij opzegging van de arbeidsovereenkomst

  1.3 Aanvang opzeggingstermijn

  2. Einde van de arbeidsovereenkomst met een verbrekingsvergoeding

  2.1 Bedrag van de verbrekingsvergoeding

  3. Anciënniteit voor het bepalen van de opzeggingstermijn (verbrekingsvergoeding)

  4. Duur van de opzeggingstermijn (verbrekingsvergoeding)

  4.1 Duur van de opzeggingstermijn voor werknemers in dienst vanaf 01.01.2014

  4.2 Duur van de opzeggingstermijn voor de arbeiders in dienst voor 01.01.2014

  4.3 Duur van de opzeggingstermijn voor de bedienden in dienst voor 01.01.2014

  5. Schorsingen van de arbeidsovereenkomst tijdens opzeggingstermijn / ontslag door werknemer

    

  1. Einde van de arbeidsovereenkomst met opzeggingstermijn

  Zowel de werkgever als de werknemer hebben het recht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

   1.2  Procedure bij opzegging van de arbeidsovereenkomst

  De opzegging moet voldoen aan strikte voorwaarden. Ze moet altijd schriftelijk worden gegeven, de brief moet gedateerd en ondertekend zijn en de aanvangsdatum en de duur van de opzeggingstermijn vermelden.

  • Per aangetekende brief. Deze heeft uitwerking 3 werkdagen na datum van de verzending. Werkdagen = alle dagen behalve zon- en feestdagen.
  • Per deurwaardersexploot. Deze heeft uitwerking de dag waarop het afgegeven wordt.
  • Enkel mogelijk bij ontslag door de werknemer! Door overhandiging van een geschrift waarvan het dubbel ondertekend wordt door de werkgever. 

  1.3   Aanvang opzeggingstermijn

  De opzeggingstermijn gaat in op maandag volgend op de betekening van de opzegging. 
  Opgelet: bij aangetekend schrijven dient men rekening te houden met 3 werkdagen
   
  2.    Einde van de arbeidsovereenkomst met een verbrekingsvergoeding

  Er zijn geen wettelijke formaliteiten bij een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De overeenkomst stopt op het moment van de verbreking. Wel moet de partij die de overeenkomst onmiddellijk beëindigt een verbrekingsvergoeding (opzeggingsvergoeding) betalen. Om discussies over het moment van de verbreking te vermijden, is het raadzaam de verbreking schriftelijk te bevestigen en de werknemer te laten tekenen voor ontvangst.
   
  2.1 Bedrag van de verbrekingsvergoeding

  De verbrekingsvergoeding is gelijk aan het lopend loon plus de voordelen van de overeenkomst voor de duur van de opzeggingstermijn (of het resterend gedeelte).
   
  3. Anciënniteit voor het bepalen van de opzeggingstermijn (verbrekingsvergoeding)

  De opzeggingstermijn wordt berekend op basis van de verworven anciënniteit in de onderneming op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat of op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt verbroken, zowel wanneer de werkgever als de werknemer opzegt. De anciënniteit berekent u door de volgende twee elementen bij elkaar op te tellen:  
   
  Anciënniteit =
  1. de periode gedurende dewelke de werknemer ononderbroken in dienst is van dezelfde onderneming
  +
  2. de periode van tewerkstelling als uitzendkracht bij de werkgever met een maximum van 1 jaar op voorwaarde dat

  • de aanwerving onmiddellijk of met een onderbreking van maximum 7 kalenderdagen volgt op de periode van interim
  • de functie van de werknemer identiek is aan deze uitgeoefend als uitzendkracht. (Enkel bij opzeg door werkgever)

  4. Duur van de opzeggingstermijn (verbrekingsvergoeding)

  4.1 Duur van de opzeggingstermijn voor werknemers in dienst vanaf 01.01.2014

  Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering is gestart vanaf 01.01.2014, zijn de opzeggingstermijnen dezelfde voor arbeiders en bedienden. Zie tabel opzeggingstermijnen.
   
  4.2 Duur van de opzeggingstermijn voor de arbeiders in dienst voor 01.01.2014

  Bij de arbeiders die aangeworven zijn voor 01.01.2014 is de opzeggingstermijn samengesteld uit 2 parameters, die u bij elkaar optelt.
   
  1. Opzeggingstermijn op 31.12.2013 op basis van de oude regeling (zie tabel arbeiders)
  +
  2. De termijnen die van toepassing zijn vanaf 2014 (zie tabel). Iedereen start op 0 anciënniteit per 01.01.2014.
    
  4.3 Duur van de opzeggingstermijn voor de bedienden in dienst voor 01.01.2014

  Anders dan voor 01.01.2014 gelden voor alle bedienden vaste termijnen voor de periode voor 31.12.2014. Er wordt geen rekening meer gehouden met bv. de formule Claeys om de onderhandelingsmarge te berekenen.
   
  1. Opzeggingstermijn voor de periode tot 31.12.2013 (zie tabel bedienden)
  +
  2. De termijnen die van toepassing zijn vanaf 2014 (zie tabel). Iedereen start op 0 anciënniteit per 01.01.2014.
   
  5. Schorsingen van de arbeidsovereenkomst tijdens opzeggingstermijn / ontslag door werknemer

  De opzeggingstermijn wordt geschorst door gebeurtenissen (bv. ziekte) die uitdrukkelijk voorzien zijn bij wet.

  • De opzeggingstermijn wordt enkel geschorst als de werkgever het initiatief tot ontslag neemt.
  • Bij opzeg door de werknemer loopt de opzeggingstermijn gewoon door.
  • Tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid om economische reden, heeft de werknemer het recht om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en zonder opzegging of vergoeding te beëindigen.
 • Vervoertussenkomst

  Vervoertussenkomst – arbeiders PC 130

  De bepalingen betreffende tussenkomst van de werkgever in de transportkosten van en naar het werk, worden geregeld door de CAO dd. 19.12.2019.

   

  Werkgeverstussenkomst – gemeenschappelijk openbaar treinvervoer (NMBS)

  Werkgeverstussenkomst – gemeenschappelijk openbaar vervoer

  Werkgeverstussenkomst – privétransportmiddel

  Werkgeverstussenkomst – gebruik van de fiets

   

  Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer (NMBS)

  Vanaf 01.11.2019 bedraagt de tussenkomst van de werkgever 80% van de treintarieven vastgesteld door de NMBS. Tabel vervoertussenkomst vanaf 01.02.2021

  Aanbeveling

  Aan de ondernemingen wordt aanbevolen om zonder bijkomende kosten een derdebetalersregeling voor het treinvervoer af te sluiten met de NMBS, waarbij de overige 20 % door de overheid ten laste worden genomen zodat de arbeider kan genieten van kosteloos woon-werkverkeer met de trein.

  Gemeenschappelijk openbaar vervoer

  De bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen met het openbaar vervoer ander dan enkel de trein bedraagt 80% van de werkelijke kost.

  Dit geldt zowel voor het openbaar vervoer waarbij de prijs in verhouding tot de afstand staat, het openbaar transportmiddel met een eenheidsprijs ongeacht de afstand als bij een combinatie van meerdere openbare transportmiddelen.

  Het soort en de duur van het abonnement wordt bepaald in overleg tussen de werkgever en de werknemer.

  Gebruik van een privé-transportmiddel

  Indien de arbeider gebruik maakt van een privétransportmiddel (minimumafstand 3 km) heeft hij per effectief gewerkte dag recht op een tussenkomst van de werkgever conform aan de tabel die opgenomen is in de bijlage van deze CAO. (tabel privé transportmiddel dd. 01.01.2021)

  De vervoertussenkomst opgenomen in vermelde tabel, wordt aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex aangepast bij elke vernieuwing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

  Fietsvergoeding

  De arbeiders die gebruik maken van de fiets als vervoermiddel hebben sinds 01.05.2014 recht op een fietsvergoeding.

  De fietsvergoeding bedraagt

  • vanaf 01.01.2020: 0,12 EUR/km/effectief gewerkte arbeidsdag (afstand heen en afstand terug) met een maximum van 4,8 EUR (d.w.z. maximum 40 km heen en terug per arbeidsdag).

  Historiek fietsvergoeding

 • F2PL & APK

  F2PL – sectoraal pensioenplan arbeiders PC 130                              

  In 2010 beslisten de sociale partners van het PC 130 om voor de arbeiders van de handelsdrukkerijen een sectoraal pensioenplan op te richten met als benaming Fonds 2de pijler (F2PL).                            

  De inrichter is het toezichtscomité F2PL en paritair samengesteld. Als pensioeninstelling die het sectoraal pensioenstelsel zal uitvoeren werd AXA Belgium nv aangeduid.

  Schematisch overzicht

  Transparantieverslag 2019

  CAO dd. 01.07.2010

  CAO dd. 16.05.2019 en bijlage

   

  Het aanvullend pensioenstelsel van de grafische sector:

  Wat is een aanvullend pensioen?

  Dit is een extra pensioenkapitaal dat u, bovenop uw wettelijk pensioen, uitbetaald krijgt op het einde van uw actieve loopbaan (wettelijk pensioen of vervroegd pensioen), maar ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar. Op uw verzoek kan het pensioenkapitaal worden omgezet in een levenslange aanvullende pensioenrente.

  Wie financiert uw aanvullend pensioen?

  U betaalt niets. Uw werkgever betaalt voor u elke 3 maand een vaste bijdrage die momenteel 34 euro (bruto) bedraagt bij een voltijdse tewerkstelling (cfr. CAO 1/7/2010). Bij een deeltijdse tewerkstelling wordt de bijdrage aangepast afhankelijk van uw tewerkstellingsgraad.

  Opgelet: u hebt ook recht op deze bijdragen voor de periode tussen 1 januari 2009 en 30 juni 2010 en dat voor de trimesters tijdens dewelke u minstens 1 dag actief bent geweest in de sector.

  Van welke garantie geniet uw aanvullend pensioen?

  De nettobijdragen (inclusief kosten en taksen) van uw werkgever brengen jaarlijks een rendement van minstens :

  • 3,30% voor alle bijdragen gestort tot 30 juni 2013
  • 0,75% vanaf 1 juli 2017
  • 1,50% vanaf 1 januari 2016
  • 2,25% vanaf 1 juli 2013

  Daar kan nog een winstdeelname bovenop komen.

  Hoeveel belasting betaalt u op uw aanvullend pensioen?

  De huidige gekende reglementering voorziet dat uw aanvullend pensioenkapitaal onderworpen is aan volgende belastingen:

  • een RIZIV-bijdrage van 3,55%;
  • een solidariteitsbijdrage van maximaal 2%;
  • een personenbelasting van 16,50% of 10%:
   • indien u met wettelijk pensioen gaat én indien u de laatste 3 jaren voorafgaand aan uw wettelijke pensioenleeftijd effectief actief bent gebleven, kan u genieten van de verlaagde belasting van 10%;
   • indien u met vervroegd pensioen gaat na een volledige loopbaan van 45 jaar én indien u de laatste 3 jaren voorafgaand aan het bereiken van uw volledige loopbaan effectief actief bent gebleven, kan u eveneens genieten van de verlaagde belasting van 10%;
  • een gemeentebelasting van gemiddeld 7% (enkel op de personenbelasting bedoeld in het voorgaande punt);
  • de winstdeling is onderworpen aan de RIZIV- en solidariteitsbijdrage, maar wordt in de personenbelasting niet belast.

  Hoe wordt u op de hoogte gehouden?

  Zolang u in dienst bent ontvangt u elk jaar een fiche met de stand van uw individuele rekening. U leest er welk bedrag op uw pensioenrekening staat. Deze fiche geeft bovendien een schatting van uw persoonlijk pensioenkapitaal op uw 65ste. Zo blijft u op de hoogte van de evolutie van het spaarpotje dat uw werkgever voor u persoonlijk bijeen spaart.

  U kan ook steeds een overzicht van uw aanvullende pensioenen raadplegen via de website www.mypension.be in het deel ‘mijn aanvullend pensioen’.

  Wat als u vóór uw pensionering overlijdt?

  Uw erfgenamen of andere door u aangeduide begunstigden ontvangen het kapitaal dat op dat moment opgebouwd is (of de omgezette pensioenrente).

  Nog vragen of inlichtingen? klik dan op deze brochure voor meer uitleg.

  Documenten
  G1 – aanvraag tot betaling van een aanvullend pensioen
  G2 – aangifte overlijden
  G3 – aanduiding begunstigde bij overlijden
  G4 – vertrekbrief
  G5 – aanvraag tot individuele reserveoverdracht van het aanvullend pensioen – OUT
  G6 – aanvraag tot individuele reserveoverdracht van het aanvullende pensioen – IN
  Pensioenfiche

 • Outplacement

  SPECIAAL AANBOD OUTPLACEMENT 2020

  De sociale partners van het PC 130 hebben in gemeenschappelijk overleg een aantal acties genomen om de grafische sector te ondersteunen in deze moeilijke situatie omwille van de COVID-19-crisis.

  Een van de maatregelen is het “speciaal aanbod outplacement 2020”

  Welke arbeiders komen hiervoor in aanmerking?

  De arbeider die door de werkgever ontslagen werd in de periode tussen 01.03.2020 en 31.12.2020 en geen recht heeft op een outplacement zoals door de regelgeving is bepaald nl: 

  • Algemene regeling - ontslagen met een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken loon.
  • Bijzondere regeling – ontslagen met een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van minder dan 30 weken met volgende voorwaarden
   • 45 jaar of ouder op het moment van de kennisneming van het ontslag
   • minstens 1 jaar ononderbroken in dienst zijn op het ogenblik van het ontslag
  • Specifieke regeling bij medische overmacht of bij herstructurering

   

  Wat houdt de outplacementbegeleiding in?

  Het betreft een programma van 4 halve dagen begeleiding (16 uren) met een maximale doorlooptijd van 3 maanden. Indien binnen de 3 maanden na aanvang van een nieuwe beroepsactiviteit de arbeider opnieuw werk moet zoeken, kan hij of zij zonder bijkomende kosten verder beroep doen op de ondersteuning voor het resterend deel van de outplacementbegeleiding.

  Vrijwillig

  De ontslagen arbeider is niet verplicht om het outplacementaanbod te aanvaarden. Het is volledig zijn of haar keuze om bijstand te wensen naar het zoeken van een nieuwe job.

  Arbeidsongevallenverzekering

  De arbeider die ingaat op het “vrijwillig outplacementaanbod” is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van het outplacementkantoor op voorwaarde dat de dekking door de onderneming niet meer is gewaarborgd door de onderneming.

  Outplacementaanbod aanvragen

  De arbeider die beroep wil doen op de begeleiding, vult het desbetreffende formulier in en maakt dit over aan Fogra vzw, Marisa Bortolin, Marsveldplein 2, 1050 Brussel. Tel. 02 680 06 68

  Kosten

  De kosten verbonden aan dit outplacementtraject zijn volledig ten laste van de vzw Fogra. D.w.z. geen enkele kost voor de ontslagen arbeider noch voor de werkgever.

   

 • SWT terugbetaling

  SWT arbeiders – arbeidsters PC130: terugbetaling van Stelsel Werkloosheid met bedrijfstoeslag met  aanvullende vergoeding en van de patronale RSZ-bijdragen door het Febelgra Fonds

  Wanneer een arbeider of arbeidster (PC 130 grafische sector - labeur) met SWT gaat kan de werkgever:

  • de aanvullende vergoeding, berekend zoals voorzien in de CAO nr. 17, terugvorderen van het Febelgra Fonds
  • de decava bijdrage die moet betaald worden aan de RSZ terugvorderen

   

  Opening van uw dossier

   Voor de opening van uw dossier bij het Febelgra Fonds dienen volgende documenten in ons bezit te zijn:

   1.     kopie van het bewijs van volledige werkloosheid, d.w.z. het formulier C4 SWT dat door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt ter beschikking gesteld met informatie over vervanging of vrijstelling.

  2.      kopie van de berekening van de aanvullende vergoeding (zie model)

  3.     kopie van de individuele rekening van de 12 laatste maanden bijgewerkt tot op het einde van het contract.

  4.     in voorkomend geval, een kopie van het document dat het bewijs levert van de erkenning als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering, alsook van de bedrijfs-CAO.

   

  Data van de terugbetaling

  De werkgever moet na elk kalenderkwartaal een afrekening bezorgen aan het Febelgra Fonds in overeenstemming met het formulier van het Febelgra Fonds.

  Het Febelgra Fonds kan er niet meer toe verplicht worden de terugbetaling van de aanvullende vergoeding en de speciale bijdragen te doen, indien de afrekening over een bepaald kwartaal met meer dan zes maanden vertraging wordt ingediend.

  De werkgever verbindt er zich toe het Febelgra Fonds te informeren over alle wijzigingen aan het dossier.

  Voor verdere vragen:

  FEBELGRA FONDS
  Marsveldplein 2
  1050 Brussel
  Tel. 02 680 06 65

  marisa.bortolin@febelgra.be